Dataskyddspolicy

Version: 20.06.2023

Information rörande Insamling, Behandling och Användning av Data.

För CamperDays GmbH (”oss”/”vi”), Holzmarkt 2a, 50676 Köln, Tyskland, är ditt förtroende för en lämplig hantering av dina uppgifter en viktig förutsättning för ett lyckat erbjudande tillhandahållet genom CamperDays GmbH. Insamling, registrering, organisering, arrangemang, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandhållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning eller förstöring av din data kommer att utföras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning i Storbritannien och EU.

Denna dataskyddspolicy tillämpas på den personliga data som behandlas i anslutning till webbplatsen https://www.camperdays.se/.

1. Namn och Adress till Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är CamperDays GmbH, Holzmarkt 2a, 50676 Köln, Tyskland, telefonnummer: +49-221-16790-120 (ev. samtalstaxa/operatörsavgift tillkommer), service@camperdays.se.

2. Insamling, Behandling och Användning av Personuppgifter

2.1. Allmänt

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (t.ex. namn, adress, telefonnummer, födelsedatum eller e-postadress). En identifierbar fysisk person är en sådan som kan bli identifierad, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till kännetecken som namn, identifikationsnummer, platsdata, online-kännetecken eller till en eller flera faktorer som är specifika för individens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Med behandling avses varje enskild behandling, eller varje sådan serie behandlingar, som genomförs med eller utan hjälp av automatiserade förfaranden i samband med personuppgifter såsom insamling, registrering, organisering, arrangemang, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandhållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning eller förstöring.

I princip kan du använda vår webbplats utan att tillhandahålla personuppgifter. Användningen av vissa tjänster kan dock kräva behandling av personuppgifter, t.ex. registrering, bokning av en hyrbil eller deltagande i utlottningar. Obligatoriska datafält kommer att markeras.

2.2. Bokning

I den mån du vill använda tjänster som kräver att avtal ingås, kommer vi att be dig att tillhandahålla de personuppgifter som krävs för att fullgöra och uppfylla avtalet (t.ex. ditt för- och efternamn, för- och efternamn på de personer som reser med dig, din ålder, åldrarna på de personer som reser med dig, din e-postadress, din fysiska adress, all relevant information om den begärda betalningsmetoden och/eller kontoinnehavaren) samt eventuella ytterligare uppgifter som tillhandahålls på frivillig basis. Under bokningsprocessen kommer vi samla in och behandla dessa uppgifter.

För att kunna ingå ett avtal med dig kommer vi förse din valda leverantör med dina personuppgifter och, i förekommande fall, även sådana uppgifter till ERGO där ett kompletterande försäkringsavtal ingås. Nedan förklaras vilka personuppgifter vi samlar in och använder samt vilka personuppgifter vi lämnar till den leverantör du väljer och/eller till ERGO.

 • Vi, leverantören och ERGO, behöver ditt namn och din adress i identifieringssyfte.

 • Vi och ERGO behöver förnamn, efternamn och åldrar på de personer som reser med dig för att säkerställa försäkringsskydd för samtliga personer.

 • Vi behöver din e-postadress för att kunna skicka bekräftelse, faktura och husbilsvoucher till dig. Din e-postadress kommer inte att lämnas ut till leverantören eller till ERGO.

 • Vi behöver ditt telefonnummer så att vi kan kontakta dig om en brådskande situation uppstår, t.ex. vid en felaktig bokning. Ditt telefonnummer kommer inte att lämnas ut till leverantören eller till ERGO.

 • Vi behöver information om din ålder för att verifiera att du är i behörig ålder för att hyra fordon genom oss och för att, efter behov, föreslå alternativa lösningar för dig. Vi kräver att du anger åldrarna på de personer som reser med dig för att vi ska kunna stämma av din begäran med husbilens maximala kapacitet.

 • För betalning av avgiften för husbilen behöver vi dina betalningsuppgifter, inklusive dina kreditkortsuppgifter om du vill betala med kreditkort. Om du väljer alternativet "icke-bindande förfrågan" kommer vi inte att kräva dina betalningsuppgifter. Om du betalar med kreditkort kommer uppgifterna att vidarebefordras till kreditkortsföretaget för auktorisering. Dina betalningsuppgifter kommer att överföras på ett krypterat sätt till vår partner Stripe och hanteras konfidentiellt. Stripe är en av de ledande bankoberoende betaltjänstleverantörerna i Europa. Dina betalningsuppgifter kommer inte att lämnas ut till leverantören eller till ERGO.

Betaltjänster

Vi integrerar betaltjänster från tredjepartsföretag på vår webbplats. Om du gör ett köp hos oss med ett kreditkort kommer dina betalningsuppgifter (t.ex. namn, betalningsbelopp, kontouppgifter, kreditkortsnummer) att behandlas av betaltjänstleverantören i syfte att behandla betalningen. Respektive avtals- och dataskyddsbestämmelser för respektive leverantör gäller för dessa transaktioner. Betaltjänstleverantörerna används på grundval av artikel 6.1 b GDPR (avtalsbehandling) samt för att främja en smidig, bekväm och säker betalningsprocess (artikel 6.1 f i GDPR). I den mån ditt samtycke begärs för vissa åtgärder är artikel 6.1 a GDPR den rättsliga grunden för databehandling; Samtycken kan återkallas när som helst för framtiden.

Vi använder följande betaltjänster/betaltjänstleverantörer på denna webbplats:

Stripe

Leverantören för kunder inom EU är Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (hädanefter "Stripe").

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du hittar detaljerna här: https://stripe.com/de/privacy and https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Du kan läsa detaljer om detta i Stripes dataskyddsdeklaration på följande länk: https://stripe.com/de/privacy.

Kundtjänst

Amazon Connect

För att kunna erbjuda dig bästa möjliga kundservice före, under och efter bokningen använder vi oss av Cloud Telephony AWS Connect. Operatören är Amazon Web Services Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA. AWS Connect möjliggör telefonkontakt från eller till en kund. Om du kontaktar vår kundtjänst via telefon sparas samtalsdata som rör din begäran i AWS. Dessutom kan telefonsamtal spelas in eller transkriberas i kvalitetssäkringsändamål med ditt föregående samtycke via telefon. Vi uppfyller därmed våra avtalsförpliktelser, t.ex. inom ramen för garantin, eller så behandlar vi dina uppgifter med Zendesk för spårbarhet och dokumentation av behandlingarna, för förtydligande av frågor samt för intern utvärdering och förbättring av vår tjänst, där vi har ett s intresse i varje enskilt fall. Genom avtal försäkrar AWS oss att dina personuppgifter kommer att lagras inom EU. Data kan dock också överföras till USA för AWS-tjänster och supportändamål på uppdrag av oss. Vi har ingått ett avtal med AWS om standardklausuler beträffande dataskydd i enlighet med artikel 46 GDPR. USA är fortfarande ett land som inte erbjuder adekvat skydd för personuppgifter enligt EU-förordning 2016/679; detta innebär bland annat att amerikanska myndigheter kan ha möjlighet att få tillgång till dina uppgifter utan effektiva rättsmedel finns på plats. Mer information om dataskydd hos AWS finns på följande länk: https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/.

Användningen av Amazon Connect är baserad på artikel 6.1 b eller f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en så effektiv kundhantering och kundkommunikation som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 1 a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Lagringsperiod: Lagringsperioden för avtalsuppgifter baseras på de lagstadgade lagringsperioderna (6 och 10 år) och för alla andra uppgifter baseras lagringsperioderna på vårt legitima intresse och den ändamålsrelaterade nödvändigheten.

Dataöverföringen till tredjeländer utanför Europeiska unionen baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljerna och mer information om dataskydd finns här:https://aws.amazon.com/compliance/germany-data-protection/.

2.3. Behandlingsändamål och Rättslig Grund

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

2.3.1. Tillhandahålla denna webbplats och utförande av avtalsenliga förpliktelser i våra allmänna villkor.
Rättslig grund: Avtal.

2.3.2. Anpassning av erbjudanden.
Rättslig grund: Avtal eller samtycke.

2.3.3. Egen- och tredjepartsannonsering samt marknadsundersökningar och täckningsmätning i den lagligt tillåtna omfattningen och/eller på ett samtyckesbaserat sätt.
Rättslig grund: Berättigat intresse.

2.3.4. Utlottning.
Genomförande av utlottning i enlighet med relevanta villkor.
Rättslig grund: Samtycke eller berättigat intresse.

2.3.5. Skicka nyhetsbrev via e-post.
Rättslig grund: Berättigat intresse.

2.3.6. Skicka ett nyhetsbrev med mottagarens samtycke via e-post och/eller SMS/MMS.
Rättslig grund: Avtal.

3. Spridning av data till tredje part, tjänsteleverantörer

3.1. Spridning av data till tredje part

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part om och i den mån detta krävs på grund av avtal, vi eller den tredje parten har ett berättigat intresse av utlämnandet eller ditt samtycke har getts i detta avseende.

Dessutom kommer personuppgifter att vidarebefordras till tredje part i den mån vi skulle vara skyldiga att göra det i enlighet med tillämpliga föreskrifter eller myndighets- eller domstolsbeslut.

3.1.1. Tjänsteleverantörer

Vi tillhandahåller dina personuppgifter för vår tjänst. Tjänsteleverantörerna kommer endast att få tillgång till de personuppgifter som de behöver för sitt arbete. Således kan, till exempel, din e-postadress vidarebefordras till en tjänsteleverantör så att denna tjänsteleverantör kan leverera ett nyhetsbrev till dig som du har beställt. Tjänsteleverantörer kan också få i uppdrag att tillhandahålla serverkapacitet. Som regel är tjänsteleverantörer integrerade som så kallade kontrakterade personuppgiftsbiträden som endast får behandla personuppgifterna för denna webbplatsanvändare i enlighet med våra instruktioner.

3.1.2. Överföring av uppgifter till länder utanför EES

Vi vidarebefordrar också personuppgifter till tredje part och/eller kontrakterade personuppgiftsbiträden som har sin kommersiella hemvist i länder utanför EES. I det här fallet, innan vi tillgängliggör personuppgifterna, kommer vi att se till att mottagaren tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd (t.ex. baserat på ett beslut om adekvat skyddsnivå utfärdat av EU-kommissionen för respektive land eller avtalet på grundval av så kallade EU-standardavtalsklausuler från EU-kommissionen med mottagaren) och/eller ditt samtycke har tillhandahållits. För kopior av denna skyddsåtgärd, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen i avsnittet Kontakt.

3.2. Lagringens varaktighet; Tidsramar för lagring

Vi kommer att lagra dina uppgifter så länge som det krävs för att tillhandahålla våra online-erbjudanden och relaterade tjänster och/eller vi har ett berättigat intresse av fortsatt lagring. I alla andra fall kommer vi att radera dina personuppgifter med undantag för sådana uppgifter som vi måste fortsätta att behålla (t.ex. fakturor) för att uppfylla lagstadgade (t.ex. skattelagstiftning eller handelsrättslig lagstiftning) lagringstider.

4. Loggfiler

Under varje användning av Internet kommer din webbläsare automatiskt att överföra specifik information som vi kommer att lagra i så kallade loggfiler.

Loggfilerna lagras av oss för att identifiera störningar och av säkerhetsskäl (t.ex. för förtydligande av attackförsök) i högst 60 dagar och raderas sedan. Loggfiler för vilka fortsatt lagring krävs för dokumentationsändamål kommer att uteslutas från radering tills respektive händelse har klargjorts slutgiltigt och möjligen vidarebefordras i det enskilda fallet till de offentliga utredningsorganen.

I synnerhet lagras följande information i loggfilerna:

• IP-adress (Internetprotokolladress) för den enhet från vilken webbplatsen nås;

• Internetadress till webbplatsen från vilken webbplatsen öppnades (så kallad ursprungs- eller hänvisnings-URL);

• Namn på den tjänsteleverantör via vilken åtkomsten görs till webbplatsen;

• Namn på de hämtade filerna och / eller informationen;

• Datum och tid på dagen samt längden på hämtningen;

• Överförd datakvantitet;

• Operativsystem och information om webbläsaren som används;

• HTTP-statuskod (t.ex. "frågan lyckades" eller "begärd fil hittades inte").

5. Cookies

5.1. Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som skickas under besöket på en webbplats och lagras i användarens webbläsare. Om motsvarande webbplats besöks igen kommer användarens webbläsare att skicka innehållet i kakorna tillbaka och därmed möjliggöra en identifiering av användaren. Vissa cookies raderas automatiskt efter att webbläsarsessionen har avslutats (så kallade sessionscookies); andra lagras under en föreskriven tidsram och/eller permanent i användarens webbläsare och raderas sedan på egen hand (så kallade tillfälliga eller permanenta cookies).

5.2. Vilka uppgifter lagras i cookies?

Inga namn, adresser eller e-postadresser lagras i cookies, utan de är snarare en online-identifierare.

5.3. Hur kan du kontrollera cookies?

Du kan, via din webbläsares inställningar, inaktivera lagringen av cookies och även radera alla cookies när som helst som redan har lagrats i din webbläsare (se avsnittet Tekniska anteckningar nedan). Tänk dock på att utan cookies kanske denna webbplats inte fungerar eller bara fungerar i begränsad utsträckning.

Tänk dessutom på att invändningar mot skapandet av användarprofiler endast delvis kan fungera via en så kallad "opt-out-cookie". Om du skulle radera alla cookies kommer en sådan invändning således inte längre att vara giltig och måste lämnas in igen av dig.

Avbryt alla cookies: Välj bort/Opt-Out.
(De cookies som är absolut nödvändiga, som nämns i 5.4.1. nedan, är undantagna)

5.4. Vilka cookies använder vi?

5.4.1. Strikt nödvändiga cookies

Vissa cookies krävs för att vi säkert ska kunna tillhandahålla vår webbplats. Dessa kategorier inkluderar till exempel:

• Cookies som används för att identifiera och/eller autentisera våra användare. Således kan vi känna igen om du redan har besökt vår webbplats. Dessa cookies är giltiga i högst 2 år. När denna tidsram har löpt ut raderas cookien automatiskt.

• Cookies som lagrar specifika användarposter tillfälligt för respektive bokningsprocess. De tjänar till att identifiera de sidor som du har besökt under en enskild session. Således gör det det möjligt att känna igen och lagra de uppgifter som krävs för bokningen som dina uppgifter tills bokningen har slutförts. Uppgifterna raderas automatiskt så snart du stänger din webbläsare.

• Cookies som lagrar specifika användarinställningar (t.ex. sök- eller språkinställningar).

5.4.2. Analyscookies

Vi använder analyscookies för att kunna registrera användarbeteendet (t.ex. klickade reklambanners, besökta undersidor, gjorda sökförfrågningar) och för att utvärdera dem i statistisk form.

5.4.3.Cookies för marknadsföring

Vi använder också cookies för marknadsföringsändamål. Vi använder profilerna som skapas via dessa cookies för att identifiera användarbeteende (t.ex. klickade reklambanners, besökta undersidor, sökfrågor) för att kunna visa reklam och/eller erbjudanden till dig som är skräddarsydda för dina intressen ("Intressebaserad annonsering").

5.4.4. Tredjepartscookies för marknadsföring

Vi tillåter också andra företag att samla in våra användares data via marknadsföringscookies. Detta gör det möjligt för oss och tredje part att visa intressebaserad annonsering för användarna av vår webbplats som baseras på en analys av deras användningsbeteende (t.ex. klickade reklambanners, besökta undersidor, sökfrågor gjorda) totalt sett och är inte begränsat till vår webbplats.

5.4.5. Spårningscookies i samband med sociala plugin-program

Integrationen av sociala plugin-program resulterar ofta i att leverantörerna av plugin-programmen lagrar cookies.

5.5. Tekniska anmärkningar

6. Webbanalys

Vi använder statistisk information om användningen av vår webbplats för att kunna utforma den för att vara användarvänligare, för att genomföra täckningsmätningar och för att genomföra marknadsundersökningar.

För detta ändamål använder vi följande webbanalysverktyg. De användarprofiler som skapas av verktygen via Analyscookies eller genom att utvärdera loggfilerna blandas inte med personuppgifter.

Leverantörerna av verktygen behandlar data endast som kontrakterade personuppgiftsbiträden i enlighet med våra instruktioner och inte för sina egna ändamål.

Verktygen använder antingen inte användarnas IP-adresser alls eller förkortar dem omedelbart efter att insamlingen har gjorts.

För varje verktyg hittar du information om respektive leverantör och om hur du kan invända mot insamling och behandling av data genom verktyget.

När det gäller verktyg som fungerar med opt-out-cookies måste man komma ihåg att opt-out-funktionerna är enhets- och/eller webbläsarspecifika och i princip endast tillämpliga för den enhet och/eller webbläsare som används just vid den tidpunkten. Om du använder flera enheter och/eller webbläsare måste du välja bort inställningen för varje enskild enhet och för varje enskild webbläsare som används.

Dessutom kan du också förhindra skapandet av användarprofiler totalt sett genom att generellt inaktivera användningen av cookies.

6.1. Google Analytics

Google Analytics tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi använder Google Analytics med den kompletterande funktion som Google erbjuder för att anonymisera IP-adresserna: I detta avseende har IP-adressen som regel redan förkortats av Google inom EU och endast i undantagsfall förkortas den sedan i USA och lagras i alla fall endast i förkortad form.

Du kan invända mot insamlingen och/eller utvärderingen av dina data med det här verktyget genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som är tillgängligt genom att klicka på följande länk: Webbläsartillägg för inaktivering av Google Analytics.

6.2. Mouseflow

Mouseflow tillhandahålls av Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Köpenhamn, Danmark. Besök väljs slumpmässigt ut och registreras uteslutande med en anonymiserad (förkortad) IP-adress. Ingen behandling av personuppgifter utförs.

Du kan invända mot insamlingen och/eller utvärderingen av dina uppgifter med detta verktyg genom att använda opt-out-alternativet genom att klicka på följande länk: https://mouseflow.com/opt-out/.

7. Riktat innehåll

Vi samlar in information om och utvärderar användarbeteende för intressebaserad annonsering (även av tredje part).

På denna webbplats presenterar vi reklam och/eller specialerbjudanden för våra användare anpassade till deras intressen och begränsar frekvensen för vilken viss reklam visas. För detta ändamål använder vi verktygen som beskrivs nedan.

De användarprofiler som skapas av verktygen via marknadsföringscookies och/eller marknadsföringscookies från tredje part, så kallade webbfyrar (osynlig grafik som också kallas pixlar eller spårningspixlar) eller jämförbar teknik kommer inte att blandas med andra personuppgifter. Verktygen behandlar antingen inte användarnas IP-adresser alls eller förkortar dem omedelbart efter att insamlingen har gjorts.

Respektive leverantör kommer att vara personuppgiftsansvarig i förhållande till behandlingen av uppgifterna i förhållande till verktyget om vi inte har meddelat annat. Leverantörerna av verktygen kan också eventuellt sprida information till tredje part för ovannämnda ändamål.

För varje verktyg kan du hitta information om leverantören och hur du kan invända mot insamlingen av data via detta verktyg nedan. Tänk på att du inte kommer att inaktivera annonseringen genom din invändning. Din invändning kommer endast att resultera i att du inte längre visas intressebaserad annonsering som stöds av ditt användarbeteende.

När det gäller verktyg som fungerar med opt-out-cookies måste man komma ihåg att opt-out-funktionen är enhets- och/eller webbläsarspecifik och i princip endast är tillämplig för den enhet och/eller webbläsare som används just vid den tidpunkten. Om du använder flera enheter och/eller webbläsare måste du välja bort inställningen för varje enskild enhet och för varje enskild webbläsare som används.

Dessutom kan du också förhindra skapandet av användarprofiler totalt sett genom att generellt inaktivera användningen av cookies.

Ytterligare information om intressebaserad annonsering finns på youronlinechoices.com konsumentportal. Genom att klicka på länken nedan till denna portal kan du också se status för aktiveringen med avseende på verktygen från olika leverantörer och invända mot insamling och / eller utvärdering av dina data via dessa verktyg: https://www.aboutcookies.org/.

Ett centralt invändningsalternativ för olika verktyg är också tillgängligt genom att klicka på följande länk:

I USA:
Network Advertising Initiative Consumer Opt-Out
Digital Advertising Alliance (YourAdChoices) Opt-Out

I Europa:
European Interactive Digital Advertising Alliance (Your Online Choices) Opt-Out

7.1. Google Tag Manager

Google Tag Manager tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Genom denna tjänst kan webbplatstaggar hanteras via ett gränssnitt. Taggar är små kodelement på denna webbplats som bland annat tjänar syftet att mäta trafik och besökares beteende, registrera effektiviteten av onlineannonsering och sociala kanaler, optimera sk remarketing och anpassning till målgrupper samt testa och optimera vår webbplats. I detta avseende används inga cookies och inte heller samlas några personuppgifter in.

Du hittar mer information om Google Tag Manager på:
https://support.google.com/tagmanager och
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

7.2. Google AdSense, Google AdSense Asynchronous

Leverantören av Google AdSense är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Vi använder Google AdSense, en tjänst för integration av annonser. Google AdSense använder cookies och webbfyrar (osynlig grafik). Genom dessa webbfyrar kan information utvärderas, till exempel besökartrafiken på denna webbplats webbsidor. Informationen som genereras av cookies och webbfyrar om användningen av denna webbplats (inklusive användarnas IP-adress) och leverans av reklamformat överförs till en Google-server i USA och lagras där.

Denna information kan lämnas ut av Google till Googles avtalspartner. Google kommer dock inte att slå samman din IP-adress med annan data som lagras om dig. Användarna kan förhindra installation av cookies genom att på motsvarande sätt ändra inställningarna i sin webbläsares programvara; Leverantören vill dock påpeka för användarna att de i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats på ett heltäckande sätt. Genom användningen av denna webbplats ger användarna härmed sitt samtycke till behandlingen av de uppgifter som samlas in om dem av Google i/på ovannämnda form och sätt och för ovannämnda ändamål. Du hittar ytterligare information om det här verktyget på följande länk: https://support.google.com/adsense/answer/140382.

Du kan invända mot insamlingen och/eller utvärderingen av dina data via det här verktyget genom att följa dessa användarinstruktioner från Google: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

7.3. Google Ads Measurement

Leverantören av Google Ads Measurement är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google Ads Measurement lagrar och behandlar information om ditt användarbeteende på vår webbplats. För detta använder Google Ads Measurement bland annat cookies – dvs. små textfiler – som lagras lokalt i cacheminnet i din webbläsare på din enhet och som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.

Vi använder Google Ads Measurement i marknadsförings- och optimeringssyfte – särskilt för att kunna analysera användningen av vår webbplats och för att kontinuerligt kunna förbättra enskilda funktioner och erbjudanden samt användarupplevelsen. Genom den statistiska utvärderingen av användarbeteendet kan vi förbättra vår webbplats och utforma den så att den blir mer intressant för dig som användare. Häri ligger också vårt berättigade intresse av behandlingen av den ovannämnda informationen.

Du kan förhindra installationen av cookies genom att radera befintliga cookies och inaktivera lagring av cookies via inställningarna i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats på ett heltäckande sätt. Du kan också förhindra insamling av den ovannämnda informationen av Google genom att placera en opt-out-cookie via följande länkade webbsida: https://adssettings.google.com/

7.4. Google AdWords, Användarlistor, Konverteringsspårning

Leverantören av Google AdWords är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

För att göra människor medvetna om våra tjänster aktiverar vi Google Adwords-annonser och använder därmed Googles konverteringsspårning för personlig, intresse- och platsbaserad onlineannonsering. Möjligheten att anonymisera IP-adresserna regleras av Google Tag Manager via en intern inställning som inte syns i källan för denna webbsida. Denna interna inställning är inställd på ett sådant sätt att anonymiseringen av IP-adresserna uppnås, vilket krävs enligt den tyska dataskyddslagen.

Annonserna visas efter att sökfrågor har gjorts på webbplatserna i Googles annonsnätverk. Vi har möjlighet att kombinera våra annonser med vissa söktermer. Via cookies kan vi aktivera annonser baserat på en användares tidigare besök på vår webbplats.

När du klickar på en annons placeras en cookie på användarens dator av Google. Du kan också hitta mer omfattande information om cookietekniken som används i Googles kommentarer till webbplatsstatistiken och i riktlinjerna för dataskydd.

Genom denna teknik får Google och vi som kund ett meddelande om att en användare har klickat på en annons och guidats till våra webbsidor. Den information som erhålls i detta avseende används uteslutande för en statistisk utvärdering i syfte att optimera annonser. Vi får ingen information som kan användas för att personligen identifiera besökare. Statistiken som Google tillhandahåller oss inkluderar det totala antalet användare som har klickat på en av våra annonser och, i förekommande fall, om de guidades till vår webbplats via en av våra webbplatssidor som är markerad med en konverteringstagg. Baserat på denna statistik kan vi avgöra vilka söktermer som oftare resulterade i ett klick på vår annons och vilka annonser som ledde till att användaren initierade kontakt via kontaktformuläret.

Om du inte vill ha detta kan du förhindra lagring av de cookies som krävs för dessa tekniker, t.ex. via inställningarna i din webbläsare. I det här fallet kommer ditt besök inte att inkluderas i användarstatistiken.

Dessutom har du också möjlighet att välja typer av Google-annonser och/eller inaktivera intressebaserade annonser på Google via annonsinställningarna. Alternativt kan du inaktivera användningen av cookies av tredjepartsleverantörer genom att använda inaktiveringshjälpen i nätverksannonseringsinitiativet.

Vi och Google kommer dock att fortsätta att få statistisk information om hur många användare som har besökt denna webbplats och när. Om du inte heller vill inkluderas i denna statistik kan du förhindra detta via kompletterande program för din webbläsare (t.ex. med Ghostery-tillägget).

Du hittar ytterligare information om det här verktyget här: https://support.google.com/adwords#topic=3119071.

Om du inte vill få någon personlig Google Adwords-annonsering från oss på andra webbplatser kan du inaktivera detta via Google Ads inaktiveringssida: https://support.google.com/ads/answer/2662922.

7.5. Google Analytics Audiences

Google Analytics Audiences tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi använder Google Analytics Audiences för att visa annonser som är aktiverade inom parametrarna för Googles och dess partners annonseringstjänster endast för sådana användare som också har visat intresse för vår webbplats eller har vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa teman eller produkter som bestäms baserat på de besökta webbplatserna) som vi överför till Google (så kallade "remarketing-målgrupper" och/eller "Google Analytics-målgrupper"). Genom att använda remarketing-målgrupperna vill vi också säkerställa att våra annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte irriterar användarna.

Du kan hitta ytterligare information om Googles dataanvändning, inställningar och invändningsalternativ på Googles webbplatser:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites (“Googles dataanvändning under din användning av webbplatser eller appar från våra partners”), https://policies.google.com/technologies/ads (”Dataanvändning för reklamändamål“), https://adssettings.google.com/ (”Hantera information som Google använder för att visa reklam för dig").

7.6. Google Dynamic Remarketing

Leverantören av Google Dynamic Remarketing är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

På vår webbplats använder vi den dynamiska remarketing-funktionen från Google AdWords. Efter ditt besök på vår webbplats gör tekniken det möjligt för oss att automatiskt skapa och aktivera målgruppsorienterad annonsering. Annonserna är baserade på de produkter och tjänster som du klickade på under ditt senaste besök på vår webbplats. För att skapa intressebaserade annonser använder Google cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare under ditt besök på vår webbplats. I detta avseende lagrar Google normalt information som din webbförfrågan, IP-adressen, webbläsartypen, webbläsarspråket samt datum och tid på dagen för din förfrågan.

Denna information tjänar endast syftet att kategorisera webbläsaren till en specifik dator. Sådan information kan inte användas för att identifiera en person. Om du inte vill ta emot användarbaserad annonsering från Google kan du inaktivera visningen av annonser via Googles annonsinställningar. Du kan granska ytterligare information om hur Google använder cookies i Googles dataskyddsdeklaration.

Du hittar ytterligare information om detta verktyg på följande länk: https://support.google.com/adwords#topic=3119071.

Du kan invända mot insamlingen och/eller utvärderingen av dina data via det här verktyget genom att följa dessa användarinstruktioner från Google: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

7.7. Double Click (Google)

Leverantören av Doubleclick är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Vi använder DoubleClick, en tjänst från Google Inc. DoubleClick använder cookies för att aktivera användarbaserade annonser. Cookies känner igen vilken annons som redan har visats i din webbläsare och om du besökte en webbplats via en visad annons. I detta avseende samlar cookies inte in personlig information och kan inte heller förknippas med sådan information. Om du inte vill ta emot användarbaserad reklam kan du inaktivera visningen av annonser via Googles annonsinställningar. Du hittar ytterligare information om hur Google använder cookies i Googles dataskyddsdeklaration.

Du hittat ytterligare information om detta verktyg på följande länk: https://policies.google.com/technologies/ads.

Du kan invända mot insamlingen och/eller utvärderingen av dina uppgifter via det här verktyget genom att följa dessa användarinstruktioner från Google:

https://support.google.com/ads/answer/7395996.

7.8. Bing Ads Universal Event Tracking (UET)

Leverantören av Bing annonser är Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. För att göra folk medvetna om våra tjänster placerar vi BingAds annonser. Dessa annonser visas efter att sökfrågor sker via Yahoo!-Bing nätverket i sökmotorerna Bing, Yahoo! och MSN. I det här fallet har vi möjlighet att kombinera våra annonser med specifika sökord och på så sätt vara närvarande på alla de stora sökmotorerna. För att genomföra analysen av användarbeteende använder Bing Ads även cookies. Om man klickar på en annons eller besöker vår webbplats placeras en cookie på användarens dator av Bing Ads. Denna information används för att kunna rikta sig till besökaren på ett målinriktat sätt vid en efterföljande sökning. Användare kan hitta ytterligare information om dataskydd och de cookies som används av Microsofts Bing Ads i Microsofts dataskyddsdeklaration: https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Du kan invända mot insamlingen och/eller utvärderingen av dina uppgifter via det här verktyget genom att följa dessa användarinstruktioner från Microsoft samt genom att ladda ner och lagra opt-out cookien som finns tillgänglig genom att klicka på följande länk: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/.

7.9. Criteo

Leverantören av Criteo är Criteo SA Company, 32 Rue Blance, 75009 Paris, Frankrike.

På våra webbsidor och våra webbplatser används Criteos teknik för att samla in information om webbplatsbesökarnas surfbeteende i marknadsföringssyfte i rent anonymiserad form, och cookies används för detta. Criteo kan analysera surfbeteendet och sedan indikera riktade produktrekommendationer som en lämplig reklambanner om andra webbsidor besöks. De anonymiserade uppgifterna får under inga omständigheter användas för att personligen identifiera besökarna på webbplatsen. De uppgifter som Criteo samlar in används endast för att förbättra webbplatsen. Längst ner till höger på varje visad banner finns ett litet “i” (för information) som öppnas när man klickar med musen och som, om man klickar på det, leder till en sida där systematiken förklaras och där man kan välja att avstå från att använda den. Om du klickar på opt-out placeras en opt-out cookie som förhindrar att dessa banners visas i framtiden. Ingen annan användning eller utlämnande till part sker. Criteo samarbetar med följande plattformar:

AdForm; AdGeneration; Admax; AdMeta; AdScale; Adskom; AdStir; AdYouLike; Ameba; Amobee; ANTS; AOL Adtech; Appnexus; BidSwitch; BrightRoll Exchange; Cauly; Cheeta; Facebook; Fluct; FreeWheel; Fyber; Geniee; Google; Improve Digital; Index; InMobi; Inneractive; Inmobi; Ividence; kakao; Ligatus; LinkedIn; Mail.ru; MAX Ads; LiveIntent; MADS; MicroAd; Microsoft; Millennial (aka: One by AOL: Mobile); Mobfox; Mocoplex; MoPub; MSFT Corp; MSFT MAX; NasMedia; Nativo; Nend; Nexage; OpenX; Opera Mediaworks; Orange; Outbrain; Pinterest; Plista; Pubmatic; PulsePoint; Rubicon Project; Sharethrough; Smaato; SMART AdServer, Smart RTB+; SmartClip; Sovrn; SpotX; Stroer; Taboola; Teads; Telaria; TimesInternet; Toast Exchange; Triplelift; Twiago; Twitter; UCFunnel; Xrost; Unruly; Yahoo; Yandex; Yieldlab; Yieldmo; YieldOne; YieldPartners.

Du kan hitta ytterligare information om detta verktyg här: https://www.criteo.com/privacy/.

Du kan invända mot insamlingen och/eller utvärderingen av dina uppgifter via detta verktyg genom att ladda ner och lagra opt-out cookien som finns tillgänglig genom att klicka på följande länk: https://www.criteo.com/privacy/.

7.10. Hearts&Science SmartTracking – Affiliatespårning

För konvertingsspårning av Resolution SmartTracking, sätts cookies på slutenheterna hos de användare som hänvisas till vår webbutik.

Dessa cookies tjänar det enda syftet att korrekt fastställa ett annonsmediums framgång och motsvarande fakturering och framgångsbaserad ersättning för en affiliate/förmedlare.

Personuppgifter behandlas endast i form av pseudonymer. Endast information om när ett visst reklammedium klickades av respektive slutenhet placeras i cookien.

I spårningscookies lagras en individuell nummersekvens som inte kan hänföras till en enskild användare och som dokumenterar annonsföretaget, affiliate/förmedlare som försäljningspartner och tidpunkten för användarens handling.

Information om slutenheten, t.ex. operativsystemet och den webbläsare som används, registreras också i processen och används för att kontrollera medlingsverksamheten.

Företag som behandlar uppgifterna: Resolution Media München GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland.

Ändamål med behandlingen av uppgifter: konvertingsspårning för att mäta hur framgångsrika reklamkampanjerna är.

Teknik som används:

 • Cookies

 • iframe på sidan för orderbekräftelse

Insamlade uppgifter: denna lista inkluderar alla uppgifter som samlas in av eller genom användningen av denna tjänst.

 • Beställningar i webbutiken

 • Information om webbläsaren (användaragent/UserAgent)

 • Beröringspunkt till reklammediet

 • Tid för annonsen clickReferer URL

 • BeställningsID

 • Beställningsvärde

 • Innehåll i kundvagnen

Användningen av “Resolution SmartTracking” grundar sig på art. 6 i GDPR. Webbplatsens operator har ett berättigat intresse, eftersom det endast är genom överföringen av affiliate-ID som affiliate-ersättningen kan regleras.

Avregistrering kan ske via följande länk: https://www.nonstoppartner.net/#optout

7.11. New Relic

Leverantören av New Relic är New Relic Inc. Company, 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA.

På vår webbplats använder vi en plug-in från New Relics webbanalystjänst. Denna plug-in möjliggör utvärderingar av webbplatsens hastighet. Genom integreringen av denna plug-in, får New Relic ett meddelande om att en användare har besökt en motsvarande sida på webbplatsen. Om en användare besöker en webbsida på denna webbplats som innehåller en sådan plug-in kommer hans webbläsare att skapa en direkt anslutning till New Relics servrar. New Relic kommer inte att samla in några personuppgifter. Din IP-adress – vilken krävs för kommunikationen med New Relics servrar – kommer inte att lagras, användas eller överföras efter det att du besökt vår webbplats.

Om användaren också är användare av New Relics tjänster och är inloggad kan New Relic kategorisera besöket till deras konto hos New Relic.

Om du är medlem i New Relic och inte vill att New Relic ska samla in uppgifter om dig på dessa webbsidor för att associera dig med dina medlemsuppgifter som lagras av New Relic, måste du först logga ut innan du besöker dessa webbsidor hos New Relic.

New Relics syfte och omfattning av insamlingen av uppgifter och New Relics fortsatta behandling och användning av uppgifter samt relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda användarnas integritet kan granskas i New Relics riktlinjer för dataskydd på: https://newrelic.com/privacy.

Du kan invända mot insamling och/eller utvärdering av dina uppgifter via detta verktyg genom att använda opt-out alternativet som är tillgängligt genom att klicka på följande länk: https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy.

8. Vår närvaro på sociala medier

Behandling av uppgifter genom sociala nätverk

Vi upprätthåller offentligt tillgängliga profiler på sociala nätverk. Du hittar detaljerad information om de sociala nätverk vi använder nedan. Sociala nätverk såsom Youtube, LinkedIn, Facebook etc. kan i allmänhet analysera ditt användarbeteende på ett omfattande sätt om du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat innehåll från sociala medier (t.ex. gilla-knappar eller reklambanners). Besök på våra sociala medier utlöser många behandlingar som är relevanta för dataskyddet. Om du är inloggad på ditt konto på sociala medier och besöker vår närvaro på sociala medier kan operatören av portalen för de sociala medierna tilldela detta besök till ditt användarkonto. Dina personuppgifter kan dock också samlas in om du inte är inloggad på eller inte har ett konto hos den aktuella sociala medieportalen. I sådant fall sker denna insamling av uppgifter till exempel via cookies som lagras på din slutenhet eller genom att registrera din IP-adress. Operatörerna för de sociala medieportalerna använder uppgifter som samlas in på detta sätt för att skapa användarprofiler där dina preferenser och intressen lagras. På detta sätt kan intressebaserad reklam visas både inom och utanför den aktuella närvaron på sociala medier. Om du har ett konto hos det aktuella sociala nätverket kan intressebaserad reklam visas på alla enheter där du är eller varit inloggad. Observera också att vi inte kan spåra all behandling på sociala medieportaler. Beroende på leverantören kan operatörerna av portaler för sociala medier kunna utföra ytterligare behandlingar. Detaljer finns i användarvillkoren och dataskyddspolicyn för de relevanta sociala medieportalerna. Våra sociala medier är utformade för att säkerställa bredast möjliga närvaro på internet. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med art 6.1 f i GDPR. De analysprocesser som initieras av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder, som operatörer av sociala nätverk är skyldiga att ange (t.ex. samtycke i den mening som avses i art 6.1 a i GDPR.

Ansvariga personer och hävdande av rättigheter

Om du besöker en av våra webbplatser för sociala medier (t.ex. Facebook) ansvarar vi och operatören av plattformen för det sociala mediet för den uppgiftsbehandling som utlöses under besöket. Du kan hävda dina rättigheter (information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och klagomål) både till oss och till operatören av den relevanta sociala medieportalen (t.ex. Facebook). Observera att vi trots vårt gemensamma ansvar med operatörerna av sociala medieportaler inte har full kontroll över uppgiftsbehandling på sociala medieportaler. Våra alternativ beror i stor utsträckning på den berörda leverantörens företagspolicy.

Lagringsperiod

De uppgifter som samlas in direkt av oss via sociala medier kommer att raderas från våra system så snart du ber oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller när syftet med uppgiftslagringen inte längre är tillämpligt. Lagrade cookies finns kvar på din enhet tills du raderar dem. Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagringsperioder – förblir opåverkade.

Vi har inget inflytande över lagringsperioden för dina uppgifter som lagras av operatörer av sociala nätverk för deras egna syften. För mer information, vänligen kontakta operatörerna av de sociala nätverken direkt (t.ex. i deras integritetspolicy, se nedan).

8.1. Sociala nätverk i detalj

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Instagram tillhandahålls av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Uppgiftsöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljerad information kan hittas här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 och https://www.facebook.com/help/566994660333381.

Detaljer kring hur de hanterar dina personuppgifter finns i Instagrams dataskyddspolicy: https://help.instagram.com/519522125107875.

Linkin.bio för Instagram

Vi använder Linkin.bio för Instagram från leverantören Later, 88 E Pender Street, # 500, Vancouver, British Columbia, Kanada.

Instagramflödet laddas av företaget Later med Linkin.bio eller överförs via Linkin.bio. Användningen grundar sig på våra berättigade intressen, dvs. intresset av ett säkert och effektivt tillhandahållande, analys och optimering av våra onlinetjänster i enlighet med art. 6.1 f i GDPR. Linkin.bio för Instagram från Later behandlar IP-adresser och enhetsinformation för att möjliggöra visning av Instagram-flöden och för att fastställa statiska uppgifter, t.ex. åtkomstnummer. Dessa uppgifter anonymiseras eller psudonymiseras för Instagram innan de lagras i Later.com Linkin.bio-databasen, såvida det inte krävs för tillhandahållandet av Instagram-inläggen.

Ytterligare information och opt-out alternativ kan hittas i Later.com:s dataskyddspolicy: https://later.com/privacy/.

9. Facebook Pixel och Website Custom Audience

Vi presenterar reklam och/eller specialerbjudanden för användare som är anpassade efter deras intressen (“intressebaserad annonsering”) och begränsar förekomsten av viss reklam. För dessa ändamål använder vi verktyget Website Custom Audiences (sv: ”anpassade målgrupper”) från Facebook samt Facebook-pixeln.

Facebook-pixeln omfattar en Java Script-kod som skickar följande uppgifter till Facebook Ireland Ltd, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook”):

 • HTTP header information (inklusive IP-adress, information om webbläsaren, lagringsplats för webbplatsen, dokument, webbplatsens URL och webbläsarens användaragent samt dag och tid för användningen);

 • Pixelspecifika uppgifter; detta omfattar Pixel-ID och uppgifter om Facebook-cookies, inklusive ditt Facebook-ID (dessa uppgifter används för att koppla händelser till ett specifikt Facebook-konto och kategorisera dem till en Facebook-användare);

 • Kompletterande information om besöket samt standard- och användardefinierade datahändelser. Vi använder följande användardefinierade datahändelser:

  • Innehåll som söktes och visades på produktnivå;

  • Produkten lades i varukorgen;

  • Initiering av en utcheckning under beställningsprocessen; samt

  • Slutförande av beställningsprocessen.

Med hjälp av det användarspecifika Facebook-ID:t (som finns i Facebook-cookien), kontrollerar Facebook på ett automatiserat sätt om de uppgifter som överförts via Facebook-pixeln har kategoriserats till en Facebook-användare. Om ingen Facebook-cookie har lagrats i din webbläsare, kommer kategoriseringen inte att göras till en av de användargrupper som kallas ”anpassad målgrupp”.

Om en kategorisering kan göras för en Facebook-användares Facebook-ID som finns i cookie, kommer Facebook att tilldela dessa användare en “anpassad målgrupp” baserat på våra definierade regler, i den mån de relevanta tillämpliga kriterierna har uppfyllts. Vi kommer att använda den information som vi får på detta sätt för att visa annonser på Facebook (“Facebookannonser”). Annonserna kommer dock endast att visas med en minsta “anpassad målgrupp” på 20 olika användare – så att inga slutsatser om de enskilda användarnas egenskaper kan dras när annonserna visas. Kategoriseringen till en “anpassad målgrupp” görs i högst 180 dagar. Denna tidsram börjar löpa på nytt om du besöker vår webbplats igen och samma regler för “anpassad målgrupp” har uppfyllts.

Facebook kan kategorisera ditt besök på vår webbplats och dina relaterade aktiviteter till ditt Facebook-användarkonto. Detta är inte möjligt för oss. Vi får endast statistisk information om användningen av vår webbplats via Audience Insights från Facebook.

Facebook förmedlar dina uppgifter till Facebook Inc., Facebook 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, USA och använder dina uppgifter för att förbättra kvaliteten på sina annonser genom att bland annat använda sin optimeringsalgoritm för att visa Facebookannonser och förbättra turordningen i nyhetsflödet.

Rätten att lämna in invändning:

Om du vill invända mot användningen av Facebooks webbplats “anpassad målgrupp” klickar du på knappen. Då placeras en så kallad opt-out cookie som förhindrar överföring av uppgifter via Facebook-pixeln.

Denna opt-out cookie har i princip en obegränsad tidsperiod. Tänk dock på att opt-out-funktionen är enhets- och/eller webbläsarspecifik och i princip endast gäller för den enhet och/eller webbläsare som används vid den aktuella tidpunkten. Om du använder flera enheter och/eller webbläsare måste du välja opt-out-inställningen på varje enskild enhet och i varje enskild webbläsare som används.

Om du raderar alla cookies i din webbläsare blir invändningsrätten eventuellt verkningslös och du måste utöva den på nytt.

10. Facebook Connect

Vi erbjuder dig även möjligheten att enklare registrera dig på Facebook. För detta kan du använda ditt befintliga användarkonto på Facebook. Genom att klicka på knappen “Logga in med Facebook” kan du använda detta registreringsalternativ på vår portal. För att kunna göra detta krävs det att du redan är registrerad på Facebook eller att du redan har fått åtkomst till Facebook.

Om du vill logga in hos oss via ditt Facebook-konto kommer du i ett första steg hänvisas direkt till Facebook. Där kommer Facebook be dig att logga in eller registrera dig. Under detta steg får vi inte vid något tillfälle reda på dina personliga uppgifter (användarnamn och lösenord).

I ett andra steg kopplar du din profil på Facebook till den tjänst som du vill registrera dig för. Då får du även reda på vilka uppgifter från din Facebook-profil som har överförts till oss. I regel inkluderar dessa “offentlig information” på Facebook och information som du offentligt avslöjar eller godkänner för respektive användning. I regel ingår ditt namn och ditt användar-ID (Facebook-ID). För att kunna kontakta dig oberoende av Facebook använder vi även din e-postadress som är lagrad hos Facebook. Du kan få en översikt över vilken information som är offentlig i din profil via inställningsmenyn i din Facebook-profil. (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Facebook är certifierat i enlighet med Privacy Shield-programmet och garanterar därmed att följa den europeiska dataskyddslagstiftningen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC).

Den rättsliga grunden för insamling och lagring av uppgifter är ditt samtycke. Om du vill avbryta anslutningen av Facebook Connect till vår tjänst kan du logga in på Facebook och göra de nödvändiga ändringarna i inställningarna för din profil.

11. Gravatar (hämtning av profilbilder)

I vår blogg använder vi Gravatar-tjänsten från Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA.

Gravatar är en tjänst där användare kan registrera och lagra profilbilder och sina e-postadresser. När användare gör inlägg eller kommentarer med sin e-postadress på andra webbplatser (framför allt i bloggar) kan deras profilbilder visas vid sidan av deras inlägg eller kommentarer. Den e-postadress som användaren anger överförs krypterat till Gravatar för att kontrollera om en profil har lagrats för honom eller henne. Detta är det enda syftet med överföringen av e-postadressen och den används inte för några andra ändamål, utan raderas senare.

Användningen av Gravatar sker på grundval av våra berättigade intressen eftersom vi, genom att använda Gravatar, kan erbjuda upphovsmännen till inläggen och kommentarerna möjligheten att personifiera sina inlägg med en profilbild.

Automattic är certifierat i enlighet med Privacy Shield-programmet och garanterar därmed att följa europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC).

Genom att visa bilderna får Gravatar reda på användarens IP-adress eftersom den är nödvändig för kommunikationen mellan en webbläsare och en onlinetjänst. Du kan hitta detaljerad information om Gravatars insamling och användning av uppgifter i Automattics riktlinjer för dataskydd: https://automattic.com/privacy/.

Om användarna föredrar att deras användarbild inte visas i kommentarerna där användarbilden är kopplad till deras e-postadress som lagras av Gravatar, bör de använda den e-postadress för kommentarer som inte är lagrad hos Gravatar. Dessutom vill vi påpeka att det också är möjligt att använda en anonym e-postadress eller till och med ingen e-postadress alls om användarna inte vill att deras egen e-postadress ska skickas till Gravatar. Användarna kan helt förhindra överföringen av uppgifter genom att inte använda vårt kommentarsystem.

12. Sociala insticksprogram (Social Plug-Ins)

Den här webbplatsen använder sociala insticksprogram (social plug-ins) från följande leverantör:

12.1. Sociala insticksprogram från Facebook

Insticksprogram från det sociala nätverket Facebook; Facebook drivs på www.facebook.com av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, och på www.facebook.de av Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland (“Facebook”). Du hittar en översikt över Facebooks insticksprogram och deras utseende här.
Du hittar information om dataskydd på Facebook här.

12.2. AddThis insticksprogram (t.ex. “dela”-knapp)

På vår webbplats, används (“insticksprogram”) från bokmärkestjänsten AddThis som drivs av AddThis LLC, Inc 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA (“AddThis”). Dessa insticksprogram är vanligtvis märkta med en AddThis-logotyp, t.ex. i form av ett vitt plustecken på en orange bakgrund. Du hittar en översikt över AddThis insticksprogram och deras utseende här: https://www.addthis.com/get/sharing.

När du besöker en webbsida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram kommer din webbläsare att skapa en direkt anslutning till AddThis servrar. Innehållet i detta insticksprogram överförs av AddThis direkt till din webbläsare och integreras i webbsidan. Genom integreringen får AddThis meddelande om att din webbläsare har besökt motsvarande sida på vår webbplats och lagrar en cookie på din enhet för att identifiera din webbläsare. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en AddThis-server i USA och lagras där. AddThis använder uppgifterna för att skapa anonymiserade användarprofiler som ligger till grund för en personlig och intressebaserad reklam till besökarna på webbplatser med AddThis insticksprogram.

För att läsa om syftet och omfattning av uppgiftsinsamlingen och AddThis fortsatta behandling och användning av uppgifter, vänligen läs AddThis riktlinjer för dataskydd: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Om du vill invända mot att AddThis samlar in uppgifter i framtiden kan du placera en så kallad opt-out cookie som du kan ladda ner genom att klicka på följande länk: https://www.addthis.com/privacy/opt-out.

12.3. Sociala insticksprogram

De olika leverantörerna av insticksprogram kallas nedan gemensamt för “insticksprogramleverantörer”. Insticksprogrammen integreras i webbplatsen via den så kallade Shariff-lösningen (”Shariff Solution”). Detta garanterar att det vid ett besök på en webbsida inom denna webbplats inte skapas någon anslutning till servrarna hos respektive insticksprogramleverantör.

Endast om du aktiverar insticksprogrammen kommer din webbläsare att skapa en direkt anslutning till servrarna hos respektive leverantör av insticksprogram. På så sätt får insticksprogramleverantören ett meddelande om att din webbläsare har besökt motsvarande webbsida på vår webbplats, även om du inte har ett användarkonto hos leverantören eller inte är inloggad vid den tidpunkten. Loggfiler (inklusive IP-adressen) överförs via din webbläsare direkt till en server hos respektive insticksprogramleverantör och lagras där vid behov. Denna server kan vara placerad utanför EU och/eller EES (t.ex. i USA).

Insticksprogrammen utgör oberoende tillägg från insticksprogramleverantörerna. Vi har därför inget inflytande över omfattningen av de uppgifter som insamlas och lagras av insticksprogramleverantörerna via insticksprogrammen.

Om du föredrar att leverantörerna av insticksprogram inte tar emot de uppgifter som samlas in via denna webbplats och, i förekommande fall, lagrar och/eller fortsätter att använda dem, bör du inte använda de aktuella insticksprogrammen.

Du kan i princip också förhindra nedladdningen av insticksprogrammen helt och hållet via tillägg till din webbläsare som kallas “script blockers”.

Du kan hitta ytterligare information om syftet och omfattningen av insamlingen samt den fortsatta behandlingen och användningen av dina uppgifter av insticksprogramleverantörerna samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda dina uppgifter i respektive leverantörs riktlinjer för dataskydd.

13. Kundomdömen

När du har slutfört en bokning kommer du att, med ditt samtycke om nödvändigt, att få ett informationsmeddelande från oss för kvalitetssäkring som skickas till din e-postadress för att du ska kunna betygsätta vår tjänst. Din feedback om leverantören är viktig för oss så att vi vet om du var nöjd med den leverantör du valde. Men vi vill även att leverantören ska få veta om det finns anledning till kritik och om detta skulle kräva en ändring av tjänsten. Därför lämnar vi ibland feedback i anonymiserad form till leverantörerna. För att skydda dina personuppgifter lämnar vi aldrig vidare personuppgifter (t.ex. ditt namn eller bokningsnummer), utan endast det stjärnbetyg som du gav. Du kan även betygsätta vår tjänst direkt via oberoende betygsportaler. När du ger ett stjärnbetyg är du välkommen att ange din e-postadress, så att vi senare kan kontakta dig angående ditt omdöme. På så sätt kan vi till exempel individuellt behandla dina klagomål, besvara dina frågor eller ge dig annan hjälp.

13.1. Trustpilot

Vi använder Trustpilot A/S omdömesplattform, Pilestræde 58, DK-1112 Köpenhamn, Danmark (https://uk.trustpilot.com). Trustpilot är personuppgiftsansvarig när det gäller de uppgifter som kunderna lämnar på Trustpilots webbplats. Omdömet publiceras på Trustpilots webbplats och kan även visas i så kallade widgets på vår webbplats. Du kan ta del av ytterligare information i Trustpilots riktlinjer för dataskydd (https://uk.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms) och Trustpilots allmänna affärsvillkor (https://uk.legal.trustpilot.com/end-user-terms-and-conditions).

14. Mapbox

Mapbox drivs av MapBox Inc, 740 15th St Nw Suite 500 Washington, DC 20005, USA.

Mapbox är en tjänst som visar kartor och är nödvändig för att kunna visa dig vilka erbjudanden som finns i närheten av en stad. För att göra detta använder Mapbox tekniker som cookies och API:er. Följande identifierare behandlas: (a) IP-adress, (b) information om enhet och webbläsare, (c) operativsystem, (d) innehållet i begäran, (e) datum och tid för begäran eller (f) begränsade användningsuppgifter, kan samlas in av Mapbox. Denna information överförs vanligtvis till en server hos Mapbox i USA och lagras där.

Uppgiftsbehandlingen grundar sig på art 6.1 a i GDPR, eftersom användningen av Mapbox säkerställer en tilltalande presentation av onlineerbjudandet och gör det möjligt att hitta de platser och erbjudanden som anges på vår webbplats.

För ytterligare information, se Mapbox dataskyddspolicy och cookiepolicy: https://www.mapbox.com/legal/privacy/https://www.mapbox.com/legal/cookies/

15. Google Maps

Google Maps tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Vår stationssökarapplikation används på webbplatsen.

När du använder Google Maps överförs information om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) till en Google-server i USA och lagras där. Google kommer att överföra den information som erhålls via kartorna till tredje part när så krävs, i den mån detta föreskrivs i lag eller i den mån tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google kommer aldrig att sammanföra din IP-adress med andra uppgifter från Google. Det kan dock inte uteslutas att Google kan identifiera åtminstone enskilda användare på grundval av de erhållna uppgifterna. Det är alltså fullt möjligt att personuppgifter och personlighetsprofiler för webbplatsens användare kan behandlas av Google för andra ändamål som vi inte har – och inte kan ha – någon kontroll över. Du har möjlighet att avaktivera tjänsten Google Maps och därmed förhindra dataöverföringen till Google genom att avaktivera Java Script i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall möjligen inte kan använda kartvisningsfunktionen på våra webbsidor.

Du hittar ytterligare information i Googles användarvillkor och riktlinjer för dataskydd.

16. Mailjet

Mailjet tillhandahålls av Mailgun Technologies, Inc., 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205.

Vi använder Mailjet för att skicka alla transaktionsmejl i samband med en bokning och för att informera våra kunder om statusen på deras bokning samt all nödvändig avtalsinformation om den. När transaktionsmejl skickas lagras vissa kunduppgifter av Mailjet, som e-postadress, namn, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter som är kopplade till formaliseringen av bokningen.

Denna information raderas automatiskt efter 7 dagar. Användningen av Mailjet görs i syfte att hålla våra kunder välinformerade och för att göra det möjligt att formaliseras en bokning. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med art 6.1.f i GDPR.

Detaljer om hur Mailjet hanterar dina uppgifter finns i deras beskrivning av säkerhets- och dataskydd ( https://www.mailjet.com/security-privacy/ ) samt dataskyddspolicy ( https://www.mailjet.com/privacy-policy/ ).

17. Rättigheter

17.1. Berörda personers rättigheter

Vill du utöva dina rättigheter kan du kontakta oss genom att använda våra uppgifter i avsnittet Kontakt nedan. Se till att det är möjligt för oss att tydligt identifiera dig.

Du har rätt till information och, med förbehåll för vissa krav, rättelse, radering, begränsning av och/eller rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter samt (från och med 25/05/2018) rätt till dataportabilitet.

Dessutom kan du när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (särskilt när vi inte behöver behandla uppgifterna för att uppfylla ett avtal eller annan rättslig förpliktelse och när det gäller behandling för direktmarknadsföring). Tänk på att det av organisatoriska skäl kan finnas en överlappande tidsram mellan din invändning i samband med direktmarknadsföring och användningen av dina uppgifter under marknadsföringskampanj som redan pågår.

Dessa rättigheter kan begränsas, till exempel om det vid fullföljandet av din begäran orättvist skulle avslöja personuppgifter om en annan person, eller om du ber oss radera information som vi är skyldiga att behålla enligt lag eller som vi har ett tvingande berättigat intresse av att behålla.

Om vi har begärt ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke. Om du ber att återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter kommer detta inte att påverka den behandling som redan har ägt rum vid den tidpunkten.

17.2. Rätt att lämna in klagomål till den statliga tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna för dataskydd i det land där du bor eller arbetar, eller där du anser att ett brott mot dataskyddslagen har inträffat.

18. Kontakt

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande e-postadress: service@camperdays.se.

Om du vill kontakta oss kan du använda följande information:

CamperDays GmbH
Holzmarkt 2a
50676 Köln
Tyskland

info@camperdays.se