Allmänna villkor

PDF-nedladdning av CamperDays allmänna villkor

Version: 20.06.2023

CamperDays drivs av CamperDays GmbH. CamperDays GmbH är ett bolag registrerat i Köln, Tyskland, med registreringsnummer HRB102448 (Amtsgericht/Distriktsdomstolen Köln) och med registrerat säte Holzmarkt 2a, 50676 Köln, Tyskland och med samma bolagsadress samt med momsregistreringsnummer (VAT) DE228971672 ("CamperDays"). CamperDays driver webbplatsen https://www.camperdays.se/.

I. Allmänt

Dessa allmänna villkor ska, tillsammans med bokningsdetaljerna för det valda erbjudandet och de särskilda hyresvillkoren för det valda husbilsuthyrningsföretaget, utgöra den avtalsmässiga grunden mellan Kunden och CamperDays för all uthyrning av husbilar via webbplatsen www.camperdays.se samt per telefon. I den mån bokningsdetaljerna eller de särskilda hyresvillkoren innehåller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor, ska bestämmelserna i bokningsdetaljerna och de särskilda hyresvillkoren äga företräde.

CamperDays har själv ingen egen fordonsflotta utan tillhandahållandet av fordon görs av underleverantörer i form av husbilsuthyrningsföretag. Fordonet tillhandahålls av respektive husbilsuthyrningsföretag samt dess lokala avtalspartner. Vilket husbilsuthyrningsföretag som tillhandahåller uthyrningen som underleverantör ska anges både i bokningsuppgifterna och även i de särskilda hyresvillkoren. I detta avseende ska CamperDays ha rätt att ge tredje part i uppdrag att fullgöra sina skyldigheter.

De allmänna villkoren ska vara giltiga från och med att avtalet ingås. De allmänna villkoren kan granskas, skrivas ut eller sparas när som helst genom webbplatsen www.camperdays.se.

Erbjudandet att ingå hyresavtal är uteslutande avsett för privatpersoner. CamperDays förbehåller sig rätten att neka förfrågningar från företag.

CamperDays allmänna villkor (inklusive bokningsdetaljerna eller de särskilda hyresvillkoren) ska vara giltiga och äga företräda framför alla andra villkor (inklusive eventuella avvikande eller motstridiga allmänna villkor tillhöriga Kunden), i den utsträckning tillåtet enligt tillämplig rätt.

För detta avtalsförhållande är de lagstadgade bestämmelserna i den tyska civillagen (German Civil Code/Bürgerliches Gesetzbuch) beträffande uthyrning av lösöre giltiga i den mån följande bestämmelser inte innehåller några särskilda/avvikande bestämmelser. CamperDays ansvarar inte för resetjänster eller en kombination av resetjänster (resa). De lagstadgade bestämmelserna i den tyska civillagen beträffande reseavtal (se särskilt 651 §§ ff. i den tyska civillagen) är inte tillämpliga. Kunden ska utföra sin resa självständigt och använda fordonet efter eget gottfinnande.

II. Ingående av hyresavtalet

En produktjämförelse av olika husbilsleverantörers erbjudanden kan initialt göras via hemsidan www.camperdays.se. CamperDays garanterar inte att alla husbilsleverantörer på marknaden kommer att ingå i produktjämförelsen. Rangordningen av sökresultaten baseras alltid på pris (billigaste erbjudandet först). CamperDays gör det inte möjligt för husbilsleverantörer att förbättra sin rankning genom att betala för detta. En översikt över alla leverantörer som ingår i prisjämförelsen finns på följande sida: https://www.camperdays.se/partners.html. CamperDays vill påpeka att de husbilsleverantörer vars erbjudanden kan hittas via produktjämförelsen uteslutande är företag. CamperDays tillåter inte bokningar med privata leverantörer. Ingen av leverantörerna är ett företag associerat med CamperDays i den mening som avses i § 15 i den tyska aktiebolagslagen (Stock Corporation Act/Aktiengesetz). CamperDays agerar inte på vägnar av husbilsleverantörerna/husbiluthyrningsföretagen vid fullgörandet av deras tjänsteåtaganden (särskilt tillhandahållandet av fordonet).

Efter att ha genomfört en prisjämförelse ska Kunden ha möjlighet att lämna in en bokningsförfrågan för husbilsuthyrning till CamperDays. Efter att ha fyllt i formulärfälten och avslutat bokningsprocessen ska Kunden lämna ett bindande erbjudande till CamperDays om att ingå ett hyreskontrakt. Kunden åtar sig att tillhandahålla sanningsenlig information – särskilt med avseende på deras identitet (namn och adress) och antalet personer som reser med dem (alla passagerare inklusive barn). Kunden ska dessutom ha möjlighet att lämna in en icke-bindande förfrågan för varje visat fordon till CamperDays. Efter att ha fyllt i formulärfälten, accepterat CamperDays allmänna villkor och avslutat förfrågningsprocessen ska Kunden lämna en förfrågan om ett icke-bindande erbjudande till CamperDays. Kunden bekräftar att deras data kommer att lagras så att CamperDays kan skicka dem ett icke-bindande erbjudande för det efterfrågade fordonet via e-post eller telefon. Erbjudandet ska anses vara icke-bindande. Dessa allmänna villkor är tillgängliga på engelska, franska, nederländska, tyska och svenska.

Hyreskontraktet ingås först när CamperDays har skickat bokningsbekräftelsen (via e-post). Med den skriftliga bokningsbekräftelsen ska Kunden erhålla rätt till en husbil för det antal personer som angavs vid bokningstillfället (alla medresenärer inklusive barn), i den bokade fordonskategorin, i den mån detta överensstämmer med avsnitt III. CamperDays vill uttryckligen framhålla att specifika fordon inte är bokade, utan istället fordonskategorier. Endast den bekräftade fordonskategorin är bindande. Det finns inga anspråk på en specifik fordonslayout eller på specifika dimensioner beträffande fordonet eller dess tillbehör. Endast följande ska vara bindande: Fordonskategori, viktklass, antal sovplatser, typ av växellåda/transmission och bränslealternativ (diesel eller bensin). I den mån bokningsuppgifterna innehåller kompletterande specifikationer är dessa specifikationer inte juridiskt bindande. Kunden ska dock ha möjlighet att begära vissa tillbehörsfunktioner innan eller efter bokningen görs. I den mån dessa skriftligen (via e-post) bekräftas av CamperDays, ska de anses ha avtalats med rättsligt bindande verkan. Kunden är skyldig att omgående kontrollera att bokningsbekräftelsen som skickats till honom eller henne är korrekt och meddela CamperDays och husbiluthyrningsföretaget om eventuella fel som begåtts under bokningen. En sen underrättelse om fel eller avvikelse kan inte tas i beaktning och ska inte utgöra en särskild grund att frånträda hyresavtalet.

Under bokningsprocessen kan Kunden välja tilläggstjänster (som till exempel campingstolar) att betalas på plats (vid upphämtningsstationen). Dessa tilläggstjänster ska inte bli en del av hyreskontraktet mellan CamperDays och Kunden. När det gäller tilläggstjänsterna har CamperDays i uppdrag av Kunden att förhandla om ingående av ett avtal mellan Kunden och husbilsleverantören och/eller upphämtningsstationen. Kontraktet ingås vid mottagandet av den bindande bekräftelsen från husbilsleverantören eller upphämtningsstationen. CamperDays har rätt att skicka bekräftelsen till Kunden. Därutöver ska Kunden ha möjlighet att under bokningsprocessen lämna in icke-bindande tilläggsförfrågningar för bokningen. Dessa tilläggsförfrågningar blir bindande som en kontraktkomponent först om de har bekräftats skriftligen av CamperDays (jfr även i detta avseende avsnitt II, punkt 2).

Efter mottagandet av bokningsbekräftelsen ska Kunden få en kupong/voucher från CamperDays via e-post. Upphämtning av fordonet kan nekas om bokningen bekräftas men kupongen/vouchern inte uppvisas. CamperDays vill förhindra att problem uppstår när det gäller mottagandet av kupongen/vouchern. I den mån Kunden inte får kupongen/vouchern eller ett meddelande via e-post om att bokningen inte kunde bekräftas inom 5 arbetsdagar efter att bokningsbegäran har gjorts, rekommenderas Kunden att meddela CamperDays om dessa omständigheter för att säkerställa att försändelsen därav har skett korrekt. Vidare är Kunden skyldig att skriva ut kupongen/vouchern och visa den vid upphämtning av fordonet.

I händelse av att CamperDays inte bekräftar bokningen inom 5 arbetsdagar via e-post, ska Kundens bundenhet till den bindande förfrågan anses ha förfallit.

CamperDays erbjuder inte ekonomiskt/finansiellt skydd.

Vid uthyrning utomlands är Kunden själv skyldig att kontrollera inresekraven (såsom visum, identitetshandlingens giltighet) och krav på bevis på körtillstånd (t.ex. internationellt körkort): I ljuset av den globala COVID-19-pandemin, i synnerhet överlämning och återlämnande av fordonet, kan upphämtning och återlämning av fordonet vara föremål för myndighets- eller operationella krav. Kunder bör kontrollera med husbilsleverantören i god tid om COVID-19 hygien/tillträdesregler vid upphämtning och återlämning av fordonet.

III. Fordon och ersättningsfordon

Reservationen av det hyrda fordonet ska endast gälla för fordonsgruppen – inte för en specifik fordonsmodell. De fordonsdata som anges i hyresvillkoren beskriver ett genomsnittligt fordon i denna fordongrupp – inte det fordon som faktiskt tillhandahålls Kunden. Det kan förekomma avvikelser särskilt när det gäller fordonets längd (+/- upp till 1,5 m) och i dimensionerna på fordonets säng. I den mån Kunden kräver specifika minimimått (t.ex. när det gäller sängen) eller maximimått (t.ex. för fordonet på grund av restriktioner på färjor eller på campingplatser), kan det endast garanteras efter skriftlig bekräftelse av CamperDays. Det rekommenderas att skicka in sådan begäran innan bokningen görs.

Om inte en avvikande bestämmelse har överenskommits i de särskilda hyresvillkoren, ska följande gälla vid avsaknad tillgänglighet: Om fordonet inte kan tillhandahållas i den bokade fordonskategorin vid tidpunkten för upphämtning görs, förbehåller CamperDays och husbilsuthyrningsföretaget sig rätten att tillhandahålla ett fordon som är jämförbart eller större med avseende på storlek och tillbehör. Genom att göra så ska Kunden inte ådra sig några extra hyreskostnader. Detsamma gäller om fordonet förstörs utan oaktsamhet från Kundens sida eller om det kan förutses att användningen kommer att vara omöjlig under en olämpligt lång tid på grund av skada som Kunden inte är ansvarig för. Uppsägning från Kundens sida i enlighet med § 543 st 2 punkt 1 i den tyska civillagen ska vara uteslutet i dessa fall om inte tillhandahållandet av ersättningsfordon misslyckas, är försenat eller avvisas av Kunden. Alla högre kompletterande kostnader som uppstått i samband med detta, till exempel kostnader för färjor eller vägtullar och driftkostnader, ska Kunden stå för. Eftersom CamperDays inte har något inflytande över den dagliga flottan av hyrbilar som finns tillgängliga hos husbilsuthyrningsföretaget, rekommenderar CamperDays alltid att Kunden bokar en biljett för den största fordonskategorin när den gör en reservation hos färjor eller andra reservationer. I den mån som Kundens viktiga och legitima intressen (till exempel uthyrning av parkeringsplatser för fordon med begränsade dimensioner) motsätter sig detta, kan de avvisa godkännandet av ett fordon i en större fordonskategori som en avtalsenlig tjänst. Om fordonet i den bokade fordonskategorin inte kan tillhandahållas vid tidpunkten då överlämnandet sker och inget jämförbart eller större fordon är tillgänglig, förbehåller sig CamperDays och husbilsuthyrningsföretaget rätten att erbjuda Kunden en mindre fordonskategori. Om Kunden accepterar ett tillgängligt ersättningsfordon i en mindre fordonskategori, ska CamperDays och/eller husbilsuthyrningsföretaget med CamperDays mandat ersätta prisskillnaden mellan de två fordonskategorierna.

Om fordonet förstörs och detta är Kundens fel eller om det kan förutses att användningen av fordonet kommer att begränsas eller omöjliggöras på grund av omständigheter för vilka Kunden är ansvarig för, kan CamperDays och husbilsuthyrningsföretaget vägra att tillhandahålla ett ersättningsfordon. I dessa fall, ska en uppsägning från Kundens sida i enlighet med § 543 st. 2 p. 1 i den tyska civillagen vara uteslutet. Dessutom kan det uppstå ytterligare kostnader på grund av haveriet (avgifter för hamnanläggning).

Kunden ska vara förpliktad att hantera fordonet med vederbörlig omsorg och särskilt kontrollera fordonets skick regelbundet vid intensiv användning. CamperDays vill påpeka att användandet av en husbil i grunden är annorlunda från användandet av en personbil. Som regel gäller att kontroll av motoroljan och däcktrycket ska göras ofta. Baserat på fordonets modell och typ av användning, kan dagliga kontroller krävas. Särskilt när det gäller fordon med fyrhjulsdrift (4wd) kan slitaget på däcken vara så allvarligt att det kan vara nödvändigt att byta dem under uthyrningsperioden. Kunden ska vara förpliktad att särskilt kontrollera däcktrycket och profiltjockleken regelbundet, fråga husbilsuthyrningsföretaget om tröskelvärdena och att omgående kontakta husbilsuthyrningsföretaget innan tröskelvärdena nås för att, såsom krävs, organisera bytet av däck.

När det gäller fordonets ålder som angivits i erbjudanden, så hänvisar det oftast till den tid som fordonet redan har varit i uthyrning.

IV. Användningens varaktighet

Kunden ska ha rätt att använda fordonet under den avtalade tiden. De är skyldiga att i förväg informera sig om tider för upphämtning och återlämnande (särskilt öppettider och stängningsdagar/helgdagar på stationerna). En senare upphämtning eller tidigare återlämnande av fordonet är möjligt i enskilda fall, men måste begäras enskilt av Kunden och skriftligen bekräftas av husbilsleverantören.

I den mån uppgifterna inom ramen för bokningsprocessen eller i enlighet med de särskilda hyresvillkoren och hyresbestämmelserna inte innehåller någon avvikande bestämmelse, ska dagen då fordonet upphämtas och dagen då fordonet återlämnas räknas som en respektive hyresdag.

En förlängning av hyrestiden är endast möjligt efter att ha mottagit ett uttryckligt skriftligt samtycke från husbilsuthyrningsföretaget. Fortsatt användning efter att hyrestiden har förfallit skall inte heller resultera i en förlängning av hyreskontraktet även om CamperDays inte har gjort en uttrycklig invändning i detta avseende. Bestämmelsen i § 545 i den tyska civillagen ska inte ha någon uttrycklig tillämplighet.

Om Kunden inte återlämnar fordonet till den överenskomna återlämnandeplatsen, vid den överenskomna tiden, ska CamperDays ha rätt att kräva en avgift som motsvarar den gällande hyran för tiden som fordonet hålls inne efter att hyresavtalet löpt ut. Avgiften för sent återlämnande av fordonet kan inte anges vid bokningstillfället, eftersom husbilsuthyrningsföretaget beräknar detta på grundval av deras aktuella dagspriser vid tidpunkten för återlämning. Eventuella mer omfattande skadeståndsanspråk från CamperDays ska förbli opåverkade. Efter att den överenskomna användningstiden löper ut, ska Kunden vara ansvarig till fullo i enlighet med tillämplig lag.

Om fordonet återlämnas innan slutet av den överenskomna hyrestiden, så minskas inte den överenskomna hyran.

När det gäller upphämtning och återlämnande, måste man komma ihåg att tiderna kan avvika, till exempel, från typiska check-in tider på hotell. Beroende på respektive husbilsuthyrningsföretag, kan en upphämtning behöva göras sent på eftermiddagen och återlämnande kan behöva göras på morgonen. Det rekommenderas att Kunden noggrant läser igenom uthyrningsvillkoren innan resplaner görs och, såsom krävs, har fått tider för upphämtning och återlämnande skriftligt bekräftade av CamperDays i förväg.

V. Betalning

Hyran ska anges i bokningsdetaljerna. Oavsett i vilket land uthyrningen görs, ska priset anges i svenska kronor (SEK). Alla ytterligare kostnader, som till exempel, tilläggsavgifter, drifts- och bränsleavgifter (bensin, diesel, AdBlue, gas, olja, elektricitet, bland annat), parkering, vägtullar, avgifter för camping och färjor, böter, lokala skatter och avgifter för lokalt bokade tilläggstjänster ska inte inkluderas i priset för hyran och måste betalas av Kunden på plats (såsom krävs i respektive nationell valuta). I den mån det, under bokningsprocessen, även bokas tilläggstjänster som måste betalas på plats, ska de i princip inte inkluderas i priset för hyran och måste betalas på plats. Detta omfattar tjänster som grundar sig på ett separat avtal mellan Kunden och husbilsuthyrningsföretaget (avsnitt II, punkt 3). I vissa fall ska husbilsuthyrningsföretaget be CamperDays att ta emot tilläggsbetalningen. I dessa fall ska tilläggsbetalningen anges separat på bokningsbekräftelsen och det ska uttryckligen anges att den här betalningen redan har gjorts till CamperDays utöver hyrespriset.

Betalningen av hyrespriset kan enbart göras genom kreditkort (MasterCard och Visa). När bokningsbekräftelsen är skickad, kommer kreditkortet som tillhandahålls vid tiden för bokningen att debiteras. Skickandet av bokningsbekräftelsen betraktas som ett godkännande för att debitera hela fakturabeloppet till vederbörande konto hos kreditkortsorganisationen. Om kreditkortet inte debiteras har CamperDays rätt att antingen skicka en faktura till Kunden eller dra sig ur avtalet.

Om kreditkortsbetalningen inte görs (till exempel på grund av brist på medel eller vägran av betalning från det utfärdande institutet) har CamperDays rätt att dra sig ur avtalet eller avbryta bokningen efter att en tidsfrist har löpt ut utan resultat. Avbeställningsvillkoren i dessa allmänna bestämmelser eller de särskilda hyresvillkoren gäller.

Om Kunden är i dröjsmål med betalning, ska dröjsmålsräntan uppgå till fem procent över Sveriges riksbanks referensränta. I den utsträckning tillåtet enligt tillämplig rätt ska CamperDays ha rätt att debitera Kunden för de uppkomna kostnaderna så länge Kunden inte kan visa att CamperDays enbart haft mindre eller inga utgifter och/eller skador. Om ett inkassobolag anlitas eller om en förfrågan görs till registreringsmyndigheten för att fastställa en stämningsbar adress vid Kundens dröjsmål med betalning, måste Kunden också betala de kostnader som uppstått, i den mån detta är tillåtet enligt gällande rätt. CamperDays förbehåller sig rätten att hävda mer omfattande krav i den utsträckning tillåtet enligt tillämplig rätt.

Kunden ska bli skyldig att, omedelbart och utan att det måste begäras, meddela CamperDays om alla ändringar av deras faktureringsadress efter ingåendet av hyreskontraktet fram tills uthyrningsförhållandet har fullgjorts till fullo. Dessutom ska Kunden vara skyldig att lämna ut namn och adress till en behörig eller obehörig förare av fordonet, i den utsträckning som CamperDays har berättigat intresse i utlämnandet- i synnerhet när det gäller skadeståndskrav som orsakats av föraren.

CamperDays rekommenderar att de angivna priserna inkluderar moms när tjänsten är momspliktig. I detta sammanhang bör det noteras att tjänster inom turistsektorn ibland beskattas på marginalnivå och att mervärdesskatt inte kan redovisas separat.

VI. Återkallelse/avbokning/ombokning

Några av husbilsuthyrningsföretagen föreskriver en kontraktuell ångerrätt. I den mån detta erbjuds, skall det nämnas i de särskilda hyresvillkoren. CamperDays vill påpeka att i händelse av avbokning brukar endast en procentuell andel av hyran betalas ut (beroende på tiden för avbokningen) och det återstående beloppet behålls som en avbokningsavgift. Vid avbokning med kort varsel ska ofta hela hyran betalas. Detaljerna ska vara specificerade i hyresvillkoren. Kunden har alltid rätt att bevisa att det inte förekommit någon skada eller att skadan är lägre än den debiterade avbokningsavgiften. Vi vill poängtera följande viktiga punkt: En avbokning är bara giltig när den har kommit oss till del (se även mottagningstidpunkt). Vi kommer bekräfta avbokningen skriftligen efter mottagande. Skulle Kunden inte få en bekräftelse från CamperDays, är det möjligt att avbokningen inte mottagits av CamperDays (till exempel på grund av ett skrivfel vid skickandet av ett mejl). Kunden rekommenderas att kontakta CamperDays för att bekräfta mottagandet av avbokningen. Kunden är skyldig att lämna in begäran om avbokning skriftligen (via e-post). I princip är tidpunkten då husbilsuthyrningsföretaget tar emot begäran om avbokning vara avgörande eftersom ångerrätten ska beviljas av det. I detta avseende ska CamperDays när den mottagit begäran om Kundens avbokning vidarebefordra den till husbilsuthyrningsföretaget. För att möjliggöra vidarebefordran är det nödvändigt för CamperDays att ta emot den första begäran om avbokning under sina öppettider (måndag till fredag kl. 9.00 till 16.00 CET förutom för lagstadgade helgdagar). Om mottagandet sker utanför kontorstid ska det anses ha mottagits kl. 9.00 nästa arbetsdag. Vid mottagandet ska CamperDays skicka begäran om avbokningen till husbilsuthyrningsföretagen. När det gäller den tidpunkt då husbilsuthyrningsföretagen tar emot begäran om avbokning måste man komma ihåg att detta ska ske under uthyrningsföretagets egna öppettider, som eventuellt kan vara under en annan tidszon. Det rekommenderas därför att skicka avbokningen med en lämplig period. För att täcka risken för avbokning bör kunderna överväga att teckna en avbokningsförsäkring.

Ombokningar kan inte garanteras. Det är snarare ett beslut som fattas av husbilsuthyrningsföretaget efter eget gottfinnande. Upp till 14 dagar före upphämtning, ska CamperDays på Kundens begäran försöka fastställa möjligheten att boka om respektive husbil och informera Kunden först och främst om villkoren för en ombokning (särskilt eventuella avgifter och tilläggsbetalningar). I den mån som Kunden godkänner villkoren ska detta utgöra ett erbjudande om att ändra hyresavtalet. I den mån CamperDays godkänner det, ska Kunden få en ny bokningsbekräftelse och en ny kupong/voucher skickad till sig. I förekommande fall ska kreditkort debiteras de överenskomna avgifterna och tilläggsbeloppen, annars skickas en faktura. Det kan bli nödvändigt att Kunden återigen lämnar in sina kreditkortsuppgifter.

Med tanke på skyldigheten i enlighet med 246 § 1 p .3 nr. 1 i den inledande akten till den tyska civillagen, vill vi påpeka att det inte föreligger någon rätt till avbokning för distansförsäljningsavtal eftersom undantaget i 312g § p. 2 nr. 9 i den tyska civillagen blir tillämpligt.

VII. Upphämtning och återlämning av fordon

Fordonet skall hämtas upp och återlämnas på det datum som överenskommits (vid den tidpunkt på dagen som överenskommits) på den station för uthyrning av husbil som anges i hyreskontraktet (se även ovannämnda avsnitt IV).

Vid överlämnandet av fordonet ska ett pass och ett körkort visas upp i original. Kraven på förarens minimiålder och, i förekommande fall, hur länge föraren måste ha haft ett giltigt körkort skiljer sig åt mellan de olika husbilsleverantörerna och regleras därför i de särskilda hyresvillkor som också ingår i avtalet. I den mån inga krav har specificerats där ska följande minimikrav gälla: Föraren måste vara minst 21 år gammal och ha ett körkort som är giltigt i det land där uthyrningen sker samt giltigt och behörigt för färden med fordonet och för fordonets storlek. Kunden måste se till att endast personer som har angivits med namn vid bokningen via CamperDays kör det hyrda fordonet, att det har bekräftats och att de uppfyller ovannämnda villkor. Dessutom ska Kunden vara skyldig att se till att alla förare är registrerade på plats i hyreskontraktet eftersom detta är ett krav för att tillåta ytterligare förare. CamperDays vill påpeka att det i många fall är obligatoriskt med ett innehav av ett internationellt körkort.

Uppvisande av ett giltigt körkort av Kunden och/eller föraren/förarna vid ingåendet av hyreskontraktet och/eller vid överlämnandet ska vara ett krav för överlämnandet av husbilen. Om överlämnandet försenas på grund av att körkortet inte kan uppvisas, ska detta ske på Kundens bekostnad. Om körkortet inte uppvisas vare sig inom den överenskomna tidsfristen för överlämnandet eller inom en lämplig förlängningsperiod har CamperDays rätt att dra sig ur hyreskontraktet. Avbokningsvillkoren i avsnitt VI ska gälla.

Kunden är skyldig att i samarbete med husbilsuthyrningsföretaget och/eller uthyrningsstationen att vid överlämnandet av fordonet inspektera det hyrda fordonet för att kontrollera att det är i avtalsenligt och felfritt skick samt att den korrekta informationen är korrekt med avseende på bränslenivåer och andra fyllnadsnivåer, renlighetsnivå och förekomsten av tillbehör och, i förekommande fall miljö- eller tullbrickor. Skador, saknade delar, smuts och otillräckliga fyllnadsnivåer som identifierats av Kunden måste meddelas till husbilsuthyraren/uthyrningsstationen innan resan påbörjas och ska registreras av husbilsuthyrningsföretaget/uthyrningsstationen på upphämtningsrapporten. Kunden är ansvarig för att noggrant kontrollera fordonets skick och att det uppfyller kraven i checklistan, särskilt med avseende på deras ansvar för förlust av utrustning eller skador på fordonet. Genom att skriva under godkänner Kunden det registrerade och avtalsenliga skicket av fordonet. Ett protokoll upprättas också när fordonet återlämnas. Dessa två protokoll utgör en del av hyreskontraktet.

Om inget annat anges i de särskilda hyresvillkoren förbinder sig Kunden att återlämna fordonet till den avtalade stationen vid den avtalade tidpunkten med full tank, oskadad, ren inuti och i ett korrekt loggat skick (i enlighet med upphämtningsprotokollet).

I den mån de särskilda hyresvillkoren inte innehåller någon avvikande bestämmelse ska följande gälla för återlämnande av ett fordon som inte har rengjorts: Om Kunden vid återlämnandet av fordonet inte har tömt och/eller rengjort toaletten ska en schablonavgift på 130 euro betalas. Kunden har rätt att dokumentera att inga som helst skador har uppstått eller att endast väsentligt lägre skador har uppstått. Om fordonet vid återlämnandet inte har rengjorts invändigt eller endast otillräckligt rengjorts invändigt, ska de uppkomna rengöringskostnaderna faktureras och uppgå till minst 200 euro. Kunden har rätt att bevisa att ingen skada alls har uppstått eller att skadan är betydligt lägre.

Om Kunden förklarar för husbilsleverantören/uthyrningsstationen på plats att han eller hon inte kommer att hävda några krav på fel, ska denna förklaring också gälla i förhållandet mellan Kunden och CamperDays. Detta beror på att om Kunden gör en sådan deklaration och ändå gör anspråk på garantier mot CamperDays när de återvänder, ska CamperDays berövas möjligheten att göra dessa krav gällande mot husbilsleverantören/uthyrningsstationen eftersom dessa grundas på Kundens avstående. I den mån Kunden önskar att hävda krav (mot CamperDays eller husbilsleverantören/uthyrningsstationen), rekommenderar CamperDays uttryckligen att Kunden avstår från att underteckna några avståenden.

Om uthyrningsföretaget/uthyrningsstationen betalar Kunden en ersättning eller om den ersätter fel genom att avstå från att betala av betalningsanspråk eller uppgraderingar/kompletteringstjänster, ska dessa betalningar/kompensationer även gälla för samma fel för den berörda Kundens betalningsanspråk mot CamperDays.

VIII. Säkerhetsdeposition

Säkerhetsdepositionen med det belopp som överenskommits i hyresavtalet ska betalas vid upphämtning av fordonet, i allmänhet med kreditkort (Visa eller MasterCard). I sällsynta fall kan säkerhetsdepositionen också betalas med debitkort efter en uttrycklig skriftlig bekräftelse från CamperDays. CamperDays ska göra sig själv tillgänglig för sådana förfrågningar.

Kunden är skyldig att, innan han/hon hämtar fordonet, ta reda på det exakta beloppet i säkerhetsdepositionen och betalningsmetoderna och se till att kreditkortet har ett tillräckligt saldo. CamperDays vill uttryckligen påpeka att dem ofta inte tar emot betalkort även om de ibland refereras till som kreditkortvänliga. Dessutom är så kallade ”förbetalda kreditkort” som regel inte tillåtna. Vid betalningen med kreditkort, bör det tänkas på att det i förekommande fall krävs en PIN-kod och att kreditkortsavgifter kan tillkomma. Vidare bör man också tänka på att säkerhetsdepositionen måste betalas i respektive nationell valuta och att det kan förekomma fluktuationer i utländsk valuta under tiden mellan tillhandahållandet av säkerhetsdepositionen och dess återbetalning. Dessutom bör man också tänka på att uthyrningsstationen och eventuellt det institut som utfärdar kortet ibland kan ta ut kreditkortsavgifter både för debiteringar som såväl för återbetalningar. Dessa avgifter ersätts inte av CamperDays. Utan en säkerhetsdeposition ska husbilsuthyrningsföretaget/uthyrningsstationen inte vara skyldiga att tillhandahålla fordonet. Dessutom, i händelse av att en skada inträffar under hyrestiden ska husbilsuthyrningsföretaget vara skyldigt att ha rätt att kräva en ny säkerhetsdeposition.

Om fordonet återlämnas på ett korrekt sätt (dvs oskadat och i tid) och i enlighet med kontraktet, återbetalas depositionen efter att den slutliga avräkningen har gjorts. Alla extra kostnader som uppstår (t ex städkostnader, kostnader för tankning, kostnader för att avhjälpa skador) ska vid återlämnande av fordonet dras av från säkerhetsdepositionen i den mån dessa kostnader måste betalas av Kunden. Eventuella reparationskostnader som uppstår till följd av en skada kan faktureras av husbilsuthyrningsföretaget på grundval av en kostnadsberäkning. Tills slutgiltigt klargörande av kostnadernas storlek och kostnadsbördan, har husbilsleverantören rätt att behålla säkerhetsdepositionen. Om de fordringar som uppstår på grund av hyreskontraktet är betalda med kreditkort, ska kortinnehavarens underskrift anses vara ett tillstånd för att debitera hela fakturabeloppet från det aktuella kontot hos kreditkortföretaget. Detta tillstånd ska även gälla för efterdebiteringar till följd av skador som orsakats av Kunden (upp till ett maximum av den avtalsenliga självrisken) och administrativa överträdelser samt sanktioner från Kundens sida, inkluderat de uppföljningskostnader som kan hänföras till Kunden (särskilt bogseringskostnader).

IX.Försäkring

När det gäller försäkringar ska de villkor som anges i bokningsvillkoren och de särskilda hyresvillkoren gälla.

Om uthyrningen sker utomlands måste man tänka på att det landspecifika försäkringsskyddet eventuellt kan avvika från europeiska standarder när det gäller omfattningen av skador och skador som är exkluderade från försäkringsskyddet. I vissa fall kan således ansvaret för vissa fordonskomponenter (t ex underrede) vara uteslutet från försäkringsskyddet. Kunden är skyldig att se över försäkringsskyddets omfattning innan han/hon bokar och att bekanta sig med de lokala förhållandena (även trafikreglerna) innan han/hon hämtar upp husbilen.

X. Agerande i händelse av en olycka

Om inte annat är fastställt i de särskilda hyresvillkoren, ska följande uppträdande gälla vid en olycka: Kunden/föraren måste omedelbart ringa polisen och informera CamperDays och uthyrningsstationen efter en olycka eller i händelse av brand, stöld, skada med vilda djur eller annan skada. Kunden/föraren får inte lämna olycksplatsen förrän de har uppfyllt sin skyldighet att klargöra händelsen och fastställa nödvändiga fakta inom ramen för de rättsliga kraven. Förbudet mot att obehörigen avlägsna sig från olycksplatsen inom ramen för § 142 i den tyska strafflagen (German Criminal Code) måste iakttas. Om polisen vägrar att registrera olyckan, måste Kunden tillhandahålla bevis för detta till CamperDays och uthyrningsstationen. Detta gäller även olyckor som orsakats av Kunden själv utan inblandning av tredje part. Dessutom måste Kunden omedelbart skriftligen informera CamperDays och uthyrningsstationen om alla uppgifter om olyckan eller skadan, även vid mindre skador. Olycks-/skaderapporten måste i synnerhet innehålla namnen och adresserna av personerna inblandade och eventuella vittnen, samt registreringsnumren för de inblandade fordonen. Skadeanspråk från andra parter involverade i olyckan får inte erkännas. Andra skador eller särskilda händelser i samband med fordonet måste också omedelbart rapporteras till CamperDays och uthyrningsstället.

XI. Agerande i händelse av skada eller uppkomsten av fel

Om inte annat är fastställt i de särskilda hyresvillkoren, ska följande förfarande gälla i händelse av skada eller fel (nedan gemensamt kallat skador), till exempel en defekt toalett eller vatteninträngning vid regn. Varken CamperDays eller husbilsuthyrningsföretaget kan avhjälpa skadan om den inte rapporteras. Uthyrningsföretagen tillhandahåller ofta ett telefonnummer som kan användas för att rapportera skador. Kunden är skyldig att, vid uppkomst av skada (även om det rör sig om mindre skador), omedelbart kontakta husbilsuthyrningsföretaget per telefon och anmäla skadan. För att kunna dokumentera och möjliggöra förfrågningar till husbilsuthyrningsföretaget, är Kunden också skyldig att omedelbart meddela CamperDays alla uppgifter om skadehändelsen (även om det rör sig om mindre skador) skriftligen och, om så är fallet, också uppge datum och tid för de skador som anmälts per telefon och, om möjligt, ange en kontaktperson för husbilsuthyrningsföretaget. Om ingen lösning nås mellan Kunden och husbilsleverantören inom 48 timmar från det att skadan rapporterades, förbinder sig Kunden att informera CamperDays. I den mån hyresvillkoren innehåller ytterligare anvisningar för skadeståndsanspråk måste de uppfyllas. CamperDays vill påpeka att uthyrningsföretagen ofta samarbetar med särskilda reparationsverkstäder och, att de i händelse av fel eller skada, kommer att begära att Kunden söker sig till en sådan reparationsverkstad trots att en annan reparationsverkstad ligger närmare. Beroende på land och region (till exempel Outback i Australien) kan det därför krävas längre resor.

XII. Ansvar för CamperDays och husbilsuthyrningsföretaget

CamperDays ska vara ansvarig för alla skador i den mån det finns täckning från försäkringen som tecknats för fordonet. För alla skador som inte täcks av försäkring, om CamperDays inte följer detta hyresavtal, är CamperDays ansvarig för alla förluster eller skador som kunderna drabbas av och som är en förutsebar följd av att företaget bryter mot detta hyresavtal eller dess vårdslöshet, CamperDays är däremot inte ansvarig för någon förlust eller skada som inte kan förutses. Förlust eller skada är förutsägbar om den var en uppenbar följd av CamperDays överträdelse eller om den övervägdes av Kunden och CamperDays vid den tidpunkt då hyresavtalet ingicks. CamperDays tar inget ansvar för föremål och saker som lämnas kvar/glöms bort när hyrbilen återlämnas.

Oberoende av det föregående ska CamperDays alltid vara ansvarig för Kundens skador i den mån dessa har orsakats av CamperDays på grund av grov oaktsamhet eller uppsåtligen, eller för andra skador CamperDays är ansvarig för enligt tillämplig rätt.

Särskilt vid uthyrning utomlands kan det finnas ytterligare begränsningar för husbilsleverantörens ansvar, som ofta också ingår i de särskilda hyresvillkoren.

CamperDays utger ingen garanti för att husbilar finns tillgängliga vid tidpunkten då bokningsförfrågan görs. Först när bokningen är bekräftad ska ett bindande avtal ha ansetts ingåtts. Kunderna rekommenderas därför att göra ytterligare separata bokningar med hotell och flyg först efter bekräftelse av bokningsförfrågan.

XIII. Kundens ansvar

I den mån de särskilda hyresvillkoren inte innehåller några avvikande bestämmelser, är Kunden ansvarig gentemot CamperDays för fordonsskador, fordonsförlust och eventuella mer omfattande skador som CamperDays och husbilsuthyrningsföretaget lidit till följd av brott mot avtalsförpliktelser, i den mån Kunden är ansvarig för skadorna eller förlusten i enlighet med tillämplig lag.

I den mån en ansvarsbegränsning beträffande den avtalsenliga självrisken har överenskommits, ska denna inte gälla för skador som avsiktligt orsakats av Kunden. I detta fall, ska Kunden vara ansvarig för hela beloppet av den skada som lidits. Detsamma gäller om Kunden uppsåtligen har begått en överträdelse beträffande den information som lämnats om förarens minimiålder vid upphämtning och återlämnandet av fordonet samt deras beteende när det gäller underlåtenhet att uppfylla de avtalsförpliktelser som har reglerats för olyckor eller skadeståndsanspråk. I dessa fall ska Kunden vara ansvarig för hela beloppet för alla skador som de orsakat.

För skador på fordon eller på tredje part som orsakats av att djur har transporterats, ska Kunden vara ansvarig i enlighet med tillämplig lag.

Om uthyrningen utförs av flera kunder är de solidariskt ansvariga.

Kunden är skyldig att ersätta CamperDays för alla avgifter, skatter, böter och andra påföljder som CamperDays eller husbilsuthyrningsföretaget ådrar sig genom användning av det hyrda fordonet och som Kunden ansvarar för.

XIV. Kundens skyldigheter

Med undantag för nödsituationer får fordonet endast köras av Kunden själv och/eller de förare som anges i hyresavtalet. Kunden måste själv infinna sig för att hämta det hyrda fordonet. Innan husbilen överlämnas kan husbilsuthyraren kräva att den ursprungliga förarens körkort och/eller personligt ID-kort uppvisas.

Innan det hyrda fordonet lämnas över till en annan förare är Kunden skyldig att kontrollera att den andra föraren har inkluderats på rätt sätt i hyresavtalet, är i lämpligt skick att köra fordonet vid användningstillfället, har ett erforderligt/giltigt körkort och att denna andra förare inte är föremål för körförbud. Kunden är dessutom skyldig att informera föraren om giltigheten och innehållet i avtalsbestämmelserna för uthyrningen (i synnerhet de särskilda hyresvillkoren, de allmänna villkoren och försäkringsskyddet) samt göra användningen av fordonet beroende av deras samtycke.

Fordonet måste hanteras på ett försiktigt och korrekt sätt (särskilt genom regelbunden kontroll av olje- och vattennivåerna samt däcktryck och uteslutande användning av det föreskrivna bränslet). Det måste också användas på ett korrekt sätt i enlighet med de relevanta föreskrifterna/direktiven och vara ordentligt låst. I den mån en låsanordning för ratten har tillhandahållits ska denna fästas när fordonet lämnas. När Kunden lämnar fordonet måste han eller hon dessutom ta med sig bilnycklarna och fordonets officiella dokument och förvara dem på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. De föreskrifter, lastningsriktlinjer, fordonsmått (höjd, bredd) och tekniska regler som gäller för användningen måste följas. Kunden är skyldig att regelbundet kontrollera att det hyrda fordonet är i trafikdugligt skick. Ett brott mot denna skyldighet kan leda till att försäkringsskyddet förverkas eller begränsas.

Följande aktiviteter är förbjudna utan särskilt skriftligt godkännande: Deltagande i motorsportsevenemang och fordonstester, transport av explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller andra farliga ämnen och/eller ämnen som utgör en risk för fordonet eller passagerarna, att begå eller delta i tullöverträdelser eller andra brottsliga handlingar, även om de inte är straffbara enligt lagen på den plats där överträdelsen begicks; vidareuthyrning, överlåtelse eller utlåning av hyresfordonet, kommersiell transport av personer eller kommersiell långdistanstrasport, körskoleövningar, terrängkörning, användning som går utöver den avtalsenliga användningen – särskilt på vägar som inte är avsedda för körning.

Det är inte tillåtet att resa i eller i omedelbar närhet av krigszoner. Det är tillåtet att köra hyrfordonet till ett annat land än det land där upphämtningsstationen är belägen endast om CamperDays har utfärdat ett skriftligt tillstånd eller om de särskilda hyresvillkoren innehåller ett motsvarande tillstånd. I den mån körning över nationsgränser är tillåten måste Kunden självständigt granska trafikregler och lagar för de länder som besöks under hyresperioden och för genomgångsländerna samt uppfylla de respektive gällande trafikreglerna och lagarna. CamperDays vill påpeka att vid resor med färjor och båtar ska försäkringsskyddet för vattenskador i vissa fall vara begränsat.

Reparationer som blir nödvändiga för att återställa fordonets funktions- och trafikduglighet kan beställas av Kunden upp till ett värde av 75 euro utan förhandstillstånd från CamperDays eller uthyrningsföretaget på en specialiserad verkstad. En skriftlig skaderapport krävs däremot. I övrigt får reparationer endast beställas med uttryckligt skriftligt tillstånd från CamperDays eller husbilduthyraren. Husbilsuthyraren ska endast ersätta de reparationskostnader som uppstått och godkänts på detta sätt mot uppvisande av relevanta originalbevis och kvitton, och under förutsättning att Kunden inte är ansvarig för den skada som uppstår vid reparationen i enlighet med bestämmelserna i hyresvillkoren. Dessutom krävs uppvisande av reservdelarna/de gamla delar för ersättning, förutsatt att det rör sig om garantidelar (batterier, växelriktare, laddare, vattenpump). Dessutom är Kunden skyldig att visa upp reservdelarna/de gamla delarna för uthyrningsstationen, förutsatt att de var tillgängliga för honom eller henne och att returtransporten är rimlig.

Kunden får inte göra några tekniska ändringar på fordonet.

Kunden har inte rätt att göra optiska ändringar på fordonet – särskilt inte lackera, fästa med självhäftande klistermärken eller fästa med självhäftande plastfolier. CamperDays vill påpeka att vissa lokala uthyrningsstationer även tillåter byte av däck endast i begränsad omfattning. I detta avseende bör Kunden kontrollera hyresvillkoren.

Husdjur får endast transporteras i hyrfordonet efter uttryckligt skriftligt medgivande från CamperDays och endast i de fordon som är avsedda för detta, med de tillåtna säkerhetsåtgärder som Kunden ska tillhandahålla. Kunden ska ansvara för att motsvarande riktlinjer för djurskydd, transport, vaccinering samt genomresa och import följs. Transport av husdjur kan leda till en kostnadsbaserad specialstädning – särskilt om fordonet luktar husdjur eller om djurhår/djursekret påträffas. Kunden ska stå för rengöringskostnader som uppstår till följd av att denna policy inte följs eller överträds, liksom för eventuella vinster som CamperDays eller husbilsuthyraren förlorar på grund av att fordonet tillfälligt inte är tillgängligt att hyra.

Som princip får endast vuxna personer transporteras i fordonet. Transport av barn är, med förbehåll för att de landspecifika föreskrifterna uppfylls (särskilt skyldigheten att använda barnstolar), endast tillåten om detta uttryckligen är tillåtet i hyresvillkoren eller om CamperDays skriftligen har bekräftat detta. I den mån Kunden vill använda fordonet med barn är han eller hon skyldig att före bokningsförfrågan kontrollera om detta är tillåtet. CamperDays ska ställa sig till förfogande för motsvarande förfrågningar.

XV. Insamling, behandling och användning av uppgifter

För CamperDays är det givet att personuppgifter behandlas konfidentiellt och att alla relevanta bestämmelser i dataskyddslagstiftningen beaktas. Nedan förklaras vilka uppgifter som behandlas i samband med bokningen. Genom att acceptera de allmänna villkoren godkänner Kunden att uppgifterna lagras och används i den omfattning som beskrivs nedan.

All personlig information som anges under bokningsprocessen överförs med hjälp av minst 128-bitar SSL-krypteringsmetod.

Följande uppgifter samlas in och lagras när du bokar en husbil att hyra: titel, för- och efternamn, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsnummer och kortets utgångsdatum. CamperDays kommer endast att vidarebefordra dessa uppgifter till tredje part i den mån det är nödvändigt för att behandla bokningen och driva in skulder samt för kommunikation med Kunden. Följande personuppgifter överförs till husbilsleverantören: titel, för- och efternamn, födelsedatum, e-postadress och telefonnummer. För onlinebokningar används IP-adressen för att förhindra missbruk. Kundens e-postadress är mycket viktig för bokningsprocessen, eftersom all korrespondens hanteras papperslöst.

Om bokningen bekräftas får Kunden en bokningsbekräftelse via e-post efter att bokningen har skickats. Detta e-postmeddelande är särskilt viktigt eftersom det innehåller alla bokningsdokument och fakturan för Kundens register.

Om det uppstår några frågor under behandlingen av bokningen kommer Kunden först att kontaktas via e-post och endast i brådskande fall via telefon.

För att förbättra servicen kommer CamperDays att informera utvalda kunder om särskilda kampanjer via e-post en tid efter att de lämnat tillbaka den hyrda husbilen. Om Kunden inte vill att korrespondens ska äga rum efter det att bokningsbekräftelsen har skickats via e-post kan Kunden när som helst invända mot detta. Det finns inga andra avgifter än överföringskostnader enligt grundtaxan. Detta kan göras genom att använda länken för avregistrering eller genom att skicka ett e-postmeddelande till datenschutz@camperdays.de med hjälp av den e-postadress som uppgavs vid registreringen.

Ansvarigt kontor:

CamperDays GmbH,
Holzmarkt 2a,
50676 Köln,
Tyskland

Kunden kan när som helst begära skriftlig information om de uppgifter som sparats om honom eller henne. Begäran ska skickas till följande adress: CamperDays GmbH, Holzmarkt 2a, 50676 Köln, Tyskland. Om de lagrade uppgifterna är felaktiga kan en rättelse begäras på samma sätt.

Dessutom kan samtycke till lagring och behandling av personuppgifter återkallas för framtiden skriftligen eller via e-post. Återkallelsen ska skickas till: CamperDays GmbH, Holzmarkt 2a, 50676 Köln, Tyskland eller via e-post: datenschutz@camperdays.de.

XVI. Upphovsrätt

Alla texter och illustrationer som används på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddade. Återtryck och publicering är endast tillåten om CamperDays i förväg har gett sitt godkännande.

CamperDays förbehåller sig rätten att ändra webbplatsen när som helst.

XVII. Slutliga bestämmelser

Om bestämmelser i detta hyresavtal eller i de allmänna villkoren skulle visa sig vara eller bli ogiltiga, helt eller delvis, ska giltigheten av de återstående bestämmelserna inte påverkas. Avtalsparterna ska vara skyldiga att ersätta en sådan ogiltig bestämmelse med en bestämmelse som bäst motsvarar avtalsparternas kommersiella avsikt.

Platsen för utförandet ska vara den verksamhetsstället vid den överenskomna upphämtningsstationen.

Överlåtelse av fordringar från hyresavtalet till tredje part är ej tillåtna, liksom att hävda sådana fordringar i eget namn, i den utsträckning tillåtet enligt tillämplig rätt.

Avtalet mellan CamperDays och Kunden ska uteslutande regleras av tysk lag, med undantag för FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor. Trots det föregående lagvalet har du som konsument alltid den rätt som följer av tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt (exempelvis Sverige). Inget i dessa avtalade villkor, inklusive denna lagvalsbestämmelse, påverkar din rätt som konsument att förlita dig på eller åberopa tvingande nationella bestämmelser (t ex svensk tvingande rätt), vilka tvingande nationella bestämmelser, i händelse av konflikt med dessa avtalade villkor, ska ha företräde (så som tillämpligt). Vidare, vad gäller vidare inbördes hierarki ska bestämmelserna i bokningsuppgifterna ha företräde, därefter följt av de särskilda hyresvillkoren och de allmänna villkoren.

XVIII. Övrigt

Lagring av avtalstexten: Efter en bokning får Kunden ett e-postmeddelande med uppgifter om uthyrningen. Om de skulle behöva dessa uppgifter igen kan de begära dem per telefon eller via e-post från CamperDays (gäller endast för deras bokning av www.camperdays.se erbjudanden). Kunden rekommenderas att skriva ut alla allmänna villkor som gäller för deras bokning eller att lagra dokumenten elektroniskt. Om de allmänna villkoren ändras under tiden kommer den gamla versionen som gäller för dem inte att sparas. De kan dock när som helst begära de allmänna villkor som gällde när de gjorde sin bokning. För att göra detta rekommenderas Kunden att skicka CamperDays ett e-postmeddelande till service@camperdays.se.

XIX. Tvistlösning på nätet

Vi vill påpeka att EU-kommissionen via https://ec.europa.eu/consumers/odr tillhandahåller en onlineplattform för tvistlösning utanför domstol (OS-plattformen). Vår e-postadress är: info@camperdays.se. Vi vill också påpeka att vi inte är skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd och att vi inte kommer att göra det.

Som konsument i Sverige kan du även använda den alternativa process för tvistlösning som tillhandahålls av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.

Arkiv

20.06.2023

06.10.2023